Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 4572/17. 10. 2016 гДата04.08.2020
өлшемі23 Kb.

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения и капково напояване” с местоположение: землището на с. Айдемир, общ. Силистра и землището на с. Чернолик, общ. Дулово

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя „Силагро” ЕООД инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения и капково напояване” с местоположение: землището на с. Айдемир, общ. Силистра и землището на с. Чернолик, общ. Дулово попада в обхвата на т. 1, букви „б”, буква „в” и буква „г” от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 4572/17.10.2016 г.Копие на писмото е изпратено в Община Силистра, Община Дулово, Кметство с. Айдемир и Кметство с. Чернолик.


Достарыңызбен бөлісу:


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет