VI. тест тапсырмалары І тарау бойынша тест. Кинематика негіздерібет1/4
Дата26.01.2020
өлшемі286.69 Kb.
  1   2   3   4
VI. ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

І тарау бойынша тест. Кинематика негіздері

І нұсқа

1.Табиғатта абсолют тыныштықта болатын дене болама?

А.Жолаушы өзі отырған орнымен салыстырғанда тыныштықта

Б.Жармен салыстырғанда тыныштықта

В.Болады

Г.Жоқ
2.Векторлық шамалардың скаляр шамалардан айырмашылығы неде?

А.Сан мәнімен қоса кеңістікте бағытымен де сипатталады

Б.Дененің жүріп өткен жолымен сипатталады

В.Кеңістікте бағыты болмайды сан мәнімен сипатталады

Г.Сандық мәні болмайды


3.Жолаушылар поезді жолдың кейбір бөлігінде 1-суретте көрсетілгендей бір қалыпты және түзу сызықты қозғалады. Вагонның жоғары қабатындағы жолаушылар қолынан тасталған монета, үстелдің қай нүктесіне түседі?


4. 2- суретте автомобильдің түзу сызықты қозғалысының t уақытқа қатысты х жылдамдық проекциясы берілген. Үдеудің проекциясы неге тең?


А. 2 м/с2 S,м

Б. -0,5 м/с2 3

В. 0,5 м/с2 2

Г. 0 м/с2

1 1 2 3 4 t, с

5.3- суретте дененің қозғалыс жылдамдығының уақытқа тәуелділік графигі берілген. Көрсетілген бөліктің қайсысында денеге әсер етуші күштің қорытқы күші нольге тең

м/с

А.Тек қана0- t1 аралығындаБ.Тек қана0- t2 аралығында 3-сурет

В. t1-t2 аралығында

Г. Тек қана 0-t аралығында

t1 t2 t,с


6.Автомобиль көпірімен бірқалыпты 18км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Егер көпірдің ұзындығы 480 м болса, автомобиль көпірден қанша уақытта өтеді?

А. 96с Б. 27с В. 27 сағ Г. 8640с


7.Төмендегі жағдайлардың қайсысында денені материялық нүкте деп есептеуге болады?

А. Дискіні Жерден 1м биіктікке көтеріп қойды.

Б.Спортшы дискіні 50м қашықтыққа лақтырды.

В. Дискі 1м қашықтықтағы жерге түсті.Г. Дискіні станокта жасап тұр.
8. Ғарыш кемесінің массасы m, Жердің массасы М, радиусы R, гравитациялық тұрақты G. Жерге тартылу әсері шекарасынан шығып кету үшін қажетті бастапқы жылдамдық :

А. Б. В. Г.

9. Материалдық нүкте радиусы 2м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның ¼ бөлігінде жүретін жолы мен орын ауыстыруы:

А. Б. В. 22 Г.4

10.6-суретке дененің қозғалыс жылдамдығының уақытқа тәуелділік графигі берілген. Графиктегі берілгендерді пайдаланып, дененің қозғалыс жылдамдығының уақытқа тәуелді теңдеуін жазыңдар.

А. =2+2t,м/с м/с

Б. =4+t,м/с

В. =2+t,м/с 4

Г. =42t, м/с 2


t,с


1 2 3

11.Қозғалып келе жатқан шариктің жылдамдығы мен үдеуі бағыттас. Бұл жағдайда шариктің қозғалыс жылдамдығы қалай өзгереді?

А. Көбейеді Б. Азаяды В. Өзгермейді Г. Бағыты жағынан өзгереді
12.Физикалық шамалар векторлық және скаляр болып бөлінеді. Берілген шамалардың қайсысы скаляр?

А. Үдеу Б. Жылдамдық В. Орын ауыстыру Г. Уақыт


13.Волга машинасы 10м/с жылдамдықпен келе жатыр,егер бұрылу жолының радиусы 100 м болса, онда оның центрге тартқыш үдеуі қандай?

А. 1 м/с2 Б. 0,1 м/с2 В. 10 м/с2 Г. 0 м/с2


14.Автомобильдің спидометрі нені өлшейді?

А. Үдеуін Б. Лездік жылдамдық модулін

В. Орташа жылдамдығын Г. Лездік жылдамдығын
15.Автомобильдің қозғалыс теңдеуі x=100+4t-3t2, егерде х координатасы м-мен уақыт секундпен берілсе, автомобильдің бастапқы уақыт мезетіндегі координатасы қандай?

А. 4м Б. 3м В. 100м Г. -3м


16.Поездің қозғалыс теңдеуі х=100+4t-3t2. Поездің бастапқы жылдамдығының проекциясын табу керек.

А. 4м Б. 3м В. 100м Г. -3м


17.Шарик тыныштық қалыптан үдей қозғалады. Шариктің орын ауыстыру проекцияс Sx=0,6 м, қозғалыс уақыты 1с. Шарик үдеуінің проекциясы неге тең?

А.1,2м/с2 Б.-1,2м/с2 В.0,6м/с2 Г.-0,6м/с 2


18.Автомобильдің қозғалыс теудеуі х=100+4t-3t2. Автомобильдің үдеуінің проекциясын табу керек.

А. 4м/с2 Б. 3м/с2 В. -6м/с2 Г. -3м/с2


19.Автомобильдің тыныштық қалпынан бірқалыпты үдей қоз-ғалады. Егерде 2м/с2 үдеумен қозғалса, 1мин ішінде қанша жол жүреді?

А. 3600м Б. 2м В. 120м Г. 1800м


20.Самолет тоқтағанға дейін қандай жол жүреді, егерде тежелу басталғанда оның үдеуі 6м/с2, жылдамдығы 60м/с болса.

А. 600м Б. 300м В. 360м Г. 180м

2- нұсқа

1.Бірқалыпты тең айнымалы қозғалыс қалай анықталады?

А.Орын ауыстырумен

Б.Жүріп өткен жолмен

В.Жылдамдытың тұрақты өзгерісімен

Г.Үдеумен


2.Материяның ажырамас қасиеті не?

А.Үдеу Б.Масса В.Энергия Г.Қозғалыс


3.Төменде келтірілген жағдайдың қайсысында денені материалдық нүкте ретінде қарастыруға болады?

А. Екі ғарыш кемесі түйісу кезінде.

Б. Ракетаны монтаждау кезінде

В. Өлшеуіш цилиндірді пайдаланып болат шариктің көлемін анықтағанда;

Г. Жердегі ұшуды басқару орталығымен космос кораблінің қозғалысын бақылағанда;
4.Жұмыс күнінің басында троллейбус маршруты бойынша жолға шықты, ал кешінде сол троллейбус паркіне қайтып оралды. Жұмыс күнінде есептегіштің көрсеткені 150км артты. Троллейбустың орын ауыстыруы және жүрген жолы неге тең?

А.0км, 150км Б.0км,0км В.150км, 150км Г.150км, 0км


5.Жердің жасанды серігі радиусы R дөңгелек орбита бойымен Жерді айналып жүр. Осы серіктің 1тәулік ішінде өтетін жолы және орын ауыстыруы қандай болады?

А.Жол және орын ауыстыру бірдей және 0-ге тең

Б.Жол R , орын ауыстыру 2R

В.Жол және oрын ауыстыру бірдей 2R –ге тең

Г.Жол 2R, орын ауыстыру 0
6. 1-суретте а және в векторлары берілген. 2-суреттегі с векторының қайсысы осы векторлардың қосындысына тең?

в

с сс с

а А Б В Г

1-сурет 2-сурет

А. А. Б. Б В. В Г. Г.

7. а және в векторлары берілген(1- сурет) 2- суреттегі с векторының қайсысы осы вектордың айырмасына тең болады?

в

с сс

а с


А Б В Г

1-сурет 2-сурет

А. А. Б. Б В. В Г. Г
8.Доп вертикаль жоғары лақтырылған. Жерге құлаған кездегі графигі көрсет.

А. А. Б. Б В. В Г. Г

9.Егер t уақыт ішінде жол S орын ауыстыру жасалса лездік жылдамдық неге тең?

А. L/t Б. S/t В. S/t Г. L/t

10. Дене көлденең орналастырылған дискінің центірінен оның радиусының бойымен шетіне қарай бірқалыпты қозғалады. Диск айналысқа келеді. Дененің қозғалыс траекториясы қандай санақ жүйесінде түзу сызық болады?

А. Дискінің бойымен қозғалатын денемен байланысты санақ жүйесінде

Б. Дискімен байланысты санақ жүйесінде

В. Диск орналастырылған бөлмемен байлнысты санақ жүйесінде

Г. Жермен байланысқан санақ жүйесінің барлығында

11.Қозғалыстағы дене жылдамдығының теңдеуі =2+3t. Сәйкес жолдың теңдеуі қандай болады?

А.S=3t2 Б.S=2+3t2 В.S=2t+3t2 Г.S=2t+1,5t2

12.Қозғалыстағы дене жолының теңдеуі S=2t+t2. Қозғалыс түрі қандай?

А.Бірқалыпты Б.Бірқалыпты үдемелі және 0=2м/с, а=1м/с2

В.Бірқалыпты үдемелі және 0=2м/с Г.Үдемелі

13.Тежелу басталғанда локомотив бағдаршамнан 500 м қашықтықта еді және осы мезетте оның жылдамдығы 72км/сағ болды. Егер локомотив 0,1 м/с2 үдеумен қозғалған болса, онда тежелу басталғаннан кейін 40 с өткенде оның бағдаршаммен салыстырғандағы орны қандай?

А.22м Б.220м В.380м Г.140м

14.Тыныштық күйдегі тас 2с ішінде еркін түседі. Тастың қандай биіктіктен құлағанын анықтау қажет?

А.1,96м Б.9,8м В.19,6м Г.2м

15.3-суреттегі дене шеңбер бойымен сағат тілінің бағытымен модулі бойынша тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Жылдамдық векторының М нүктесіндегі бағыты қандай?

А.1 4


Б.2

В.3 1 М 3 3-сурет

Г.4

222 2
16.Төмендегі ғалымдардың қайсысы дене еркін түскенде бір қалыпты үдемелі қозғалыста болатынын және үдеуі барлық денелер үшін бірдей екенін тапқан?А. Архимед Б. Галлилей В.Ньютон Г. Гук

17.0,2м/с2үдеумен қозғалған автомобиль қозғалыс басталғаннан кейін 10с ішінде қанша жол жүреді?

А.0,1м Б.10м В.1м Г. 20м

18. 5-суреттегі дененің координаталарының қозғалыс уақытына тәуелділік графигін пайдаланып,дененің жылдамдығын анықта.

А.9 м/с Б.6 м/с В.3 м/с Г.12 м/с

19. График бойынша t=2 с уақыттағы велосипедшінің қозғалыс жылдамдығын анықтаңыз. S,м


А. 2 м/с 15

Б. 3 м/с 12

В. 6 м/с 9

Г. 12 м/с 63

0 1 2 3 4 5 t, с

20. 6-суретте төрт дененің жылдамдықтары модулінің уақытқа тәуелділігінің графиктері келтірілген. Осы денелердің қайсысы t1 = 0 және t2 =3с уақыт аралығында ең аз жол жүреді?
Динамика

1 - нұсқа

1.4 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 10 кг дене тоқтағанға дейін 20 м жер жүріп өтсе, үйкеліс күші неге тең?

А) 2 Н Б) 10 Н В) 4 Н Г) 6 Н

2.Садақтан шыққан жебенің еркін түсуі үдеуіне қандай күш әсер етеді?

А) Тебілу күші Б) Ауырлық күші В) Серпімділік күші Г) Дененің салмағы

3. Рычагтың тепе-теңдік ережесін сипаттайтын өрнек:

А)Е=mgh Б)En=Ek В)A=Nt Г) =

4.4 Н күштің әсерінен 0,02 м-ге ұзарған серіппенің қатаңдығы неге тең?

А) 0,5 Н/м Б) 700 Н/м В) 200 Н/м Г) 2 Н/м

5.Жерден жіберілген ракета тік жоғары қозғалып барады. Біршама траекторияға жеткенде двигательдің тарту күші моделі жағынан ракетаның ауырлық күшіне тең. Бұл траекторияда ракета қалай қозғалады? Ауаның кедергі күшін ескермеуге болады.

А) түзу сызықты және бірқалыпты Б) жоғары қарай үдемелі қозғалады

В) қисық сызықты үдемелі Г) еркін түсу үдеуімен

6. Шамалары F1 = 3 H және F 2 = 4 H болатын екі күш дененің бір нүктесіне әсер етеді. F1 және F2 күш векторының арасындағы бұрыш 90°-қа тең. Осы күштердің тең әсерлі күшінің модулін табыңыз.

А) 7 Н Б)0,7Н В) 1,5Н Г) 5 Н

7.Салмақтары бірдей екі бала шанамен сырғанағанда, алғашында бір-бірден, кейіннен екеуі бір шанаға отырып сырғанайды. Үйкеліс күшінің өзгерісі қандай болады?

А) 4 есе азаяды. Б) өзгермейді. В) 4 есе артады. Г) 2 есе азаяды.

8.Сұйық немесе газдағы үйкеліс күшінің құрғақ үйкеліс үйкеліс күшінен айырмашылығы неде?

А) Денелердің формасына және жылдамдығына Б) Денелердің өзара салыстырмалы ауданына

В) Денелердің формасына Г) Қысым күшіне

9. 1 м/с2 үдеумен тік жоғары көтеріліп бара жатқан лифт ішіндегі массасы 1кг дененің салмағы: (g = 10 м/с²)

А) 10 Н Б) 9,9 Н В) 9 Н Г) 11 Н

10.Жер шарының полюсінде тұрған динамометрдің көрсетуі 10, ал Жер радиусына тең қашықтыққа орналасса тілше нені көрсетеді? Шкала 0-20 аралығында 10 бөлікке бөлінген

А)0-3 Б)30-5 В)5-7 Г)7-10

11.10Н қорытқы күш әсер ететін дене 5м/с2 үдеумен қозғалады. Дененің массасы неге тең?

А)2кг Б)50кг В)100кг Г)0,2кг

12.Ауада үлкен биіктіктен жеңіл серпінді шарик құлап келеді. Жерде жатқан горизонталь бетке серпінді соғыла салысымен оның үдеуінің модулі қандай болады?

А)0 Б)2g В)g Г)3g

13.Бүкіл әлемдік тартылыс күшін қолданып, гравитациялық тұрақтының өлшем бірлігін тап.

А)Н*м/с2 Б)Н*кг/с2 В)м/с2 *Н Г)Н*м2/кг2

14.Үйкеліс күшін қандай формуламен анықтаймыз?

А)F=-kx Б)F=mg В)F=N Г)F1=-F2

15.Столдың горизонталь бетінде массасы 0,2 кг білеуше динамометрмен тартылады. Динамометрдің көрсетуі 0,5Н. Сырғанау үйкелісінің коэффициенті:

А)0,25 Б)0,5 В)2,5 Г)0,4

16.2Н күштің әсерінен серіппе 4см-ге созылды. Серіппенің қатаңдығы қандай?

А)0,02Н/м Б)0,5Н/м В)50Н/м Г)2Н/м

17.Ньютонның ІІ заңының формуласы

А) F=m/a Б) F=a/m В)а=F/m Г) a=Fm

18.Асқын салмақ . . . пайда болады.

А) дене еркін түскенде Б) денелер қозғалғанда

В) денелер тыныштық күйде болғанда Г) жоғары үдемелі қозғалғанда19.Гравитациялық тұрақтының сан мәні неге тең?

А) 6,67*10-11 Б) 8,62*10-11 В) 6,62*10-11 Г)6,02*10-11

20. . . . – тыныштық үйкеліс коэффицентінің белгісі

А) Fүйк Б) М0 В) N Г) RДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет