Студентке арналған пән бағдарламасыДата11.12.2019
өлшемі181.16 Kb.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Педагогика факультеті

Психологиялық-педагогикалық және арнайы білім беру кафедрасы«Бекітемін»

ЖОО кейінгі бөлім басшысы

___________ Жантурина Н.Н.

«___» _______ 201_ ж.СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

(SYLLABUS)Мамандық

Магистратура бойынша

Модуль

Модуль 11.1 Педагогикалық технология

Пән

ВP 3306 Басқару психологиясы

Оқыту формасы

Күндізгі

Семестр

1

Кредит саны

3

Емтихан

1 семестр

Дәріс

15 сағат

Зертханалық

-

Практикалық (семинар)

15 сағат

ОСӨЖ

24 сағат

Барлық аудиториялық

30 сағат


Ақтөбе 201_

Магистранттарға арналған пән бағдарламасы (Syllabus) Оқу бағдарламасы және «___» ________ 2019 ж. бекітілген Жұмыс оқу бағдарламасының негізінде құрастырылды.Құрастырған: п.ғ.к., психологиялық-педагогикалық және арнайы

білім беру кафедрасының доценті Есенғұлова М.Н.

Кафедра мәжілісінде қаралды.

№ ___хаттама, «__» _______ 201_ ж.

Кафедра меңгерушісі ______________ Туребаева К.Ж.

Факультеттің әдістемелік кеңес мәжілісінде мақұлданды.

№___ хаттама, «__ » ___________ 201_ ж.
Әдістемелік кеңес төрағасы __________ Капина Э.А.


АЛҒЫСӨЗ
Құрметті студент! Бұл бағдарлама сізге арналып дайындалды. Барлық пункттермен мұқият танысыңыз.
Сіз, «ВP 3306 Басқару психологиясы» пәні бойынша өзіңізге қажетті барлық ақпараттарды осы бағдарламадан таба аласыз.

Пәнге жауапты: Есенғұлова М.Н.

Офис: кафедра Психологиялық-педагогикалық және арнайы білім беру (№ 510,512 каб.)


Мекен жайы: Ә.Молдағұлова даңғылы, 34
Сабақ уақыты бекітілген кестеге сәйкес
Консультация сағаты консультация кестесіне сәйкес
Пән туралы мәлімет:

Модуль атауы: Педагогикалық технология

Пән атауы мен коды: ВP 3306 Басқару психологиясы

Кредит саны: 3

Аптадағы сағат саны: 2


Модульдік оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр


Барлық кредит саны

Дәріс


Семинар

(практ., зертх.)

ОСӨЖ

СӨЖ

Бақылау формасы

1

1

3

15

15

24

66

Емтихан


Пререквизиттері: Жалпы психология; Әлеуметтік психология; Жеке тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы.

Постреквизиттері: Экспериментальді психология; Білім беру мекемесіндегі психологиялық қызмет.
Пәннің қысқаша сипаты

«Басқару психологиясы» пәнін оқыту процесінде болашак мамандардын кәсіби манызды сапаларын калыптастырып психологиялык теориялык білім негіздерімен каруландыру. Магистранттарды қазіргі өмірдегі психологиялық біліммен, өздерінің мамандық шеңберіндегі кәсібилігін қалыптастыру, басқару ролі мен оның мәнін анықтау және ұйымдастырудың теориялық және әдіснамалық мәселелерін қарастыру.Курстың мақсаты:

Қазіргі заманғы адам факторының рөлі, басқару шешімдерін дайындауда және жүзеге асыруда белгісіздіктер мен тәуекелдерді азайту мүмкіншіліктеріне көп көңіл бөлуге бағытталған.Курстың міндеттері:

Басқару шешімдерін жасаудың ең тиімді жолдарын таңдауға, сонымен бірге шешімдердің сапасын анықтайтын ең маңызды және елеулі факторларды есепке алуды үйретеді.Құзыреттілік: Білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алу қабілетіне дағдыландыру.

Біліктілік: басқару психологиясының теориялық әдіснамалық негіздері,басқару психологиясының ғылыми әдіснамалық негіздерін,басқару психологиясының әдістері мен принциптері туралы білімдері болу керек.

Дағды: басқару психологиясының зерттеудегі теориялық технологиялары мен әдістерін, лидерлік туралы ғылыми зерттеуді өз практикасында қолдана білуі керек.БЕКІТІЛГЕН КЕСТЕГЕ СӘЙКЕС КУРС БОЙЫНША САБАҚ КЕСТЕСІ


АптаАудиториялық сабақтар сағаттары

ОСӨЖ және СӨЖ тапсыру мерзімі

дәріс

практикалық сабақтар

ОСӨЖ
1

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

1

2

№1 СӨЖ тапсырмасы

№1 ОСӨЖ тапсырмасы7

1

1

2

№2 СӨЖ тапсырмасы

№2 ОСӨЖ тапсырмасы8

1

1

2

№3 СӨЖ тапсырмасы

№3 ОСӨЖ тапсырмасы9

1

1

2

№4 СӨЖ тапсырмасы

№4 ОСӨЖ тапсырмасы10

1

1

2

№5 СӨЖ тапсырмасы

№5 ОСӨЖ тапсырмасы11

1

1

2

№6 СӨЖ тапсырмасы

№6 ОСӨЖ тапсырмасы12

1

1

2

№7 СӨЖ тапсырмасы

№7 ОСӨЖ тапсырмасы13

1

1

2

№8 СӨЖ тапсырмасы

№8 ОСӨЖ тапсырмасы14

1

1

4

№9 СӨЖ тапсырмасы

№9,10 ОСӨЖ тапсырмасы15

1

1

4

№10 СӨЖ тапсырмасы

№11,12 ОСӨЖ тапсырмасы

БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

Ағымдық бақылау кезінде студенттердің оқу жетістіктерінің үлгерімін әрбір орындалған тапсырмалары (ағымдық сабақтарға жауабы, үй тапсырмасын тапсыруы, студенттердуң өзіндік жұмысы, аралық бақылау) үшін 100 балдық шкала бойынша бағалау жүзеге асырылады және үлгерімнің ағымдық бақылаудағы соңғы нәтижесі акалемиялық кезеңдегі барлық бағалардың орташа арифметикалық шамасының есебімен шығарылады.

Аралық және қорытынды аттестация кезеңінде де білім алушының оқу жетістіктерін бағалау осындай тәртіппен жасалады (ҚР Білім және ғылым министрлігінің 01.11.2010 ж. №506 бұйрығына сәйкес).

Ағымдық бақылау бірінші аптадан бастап, жеті апта бойы жүйелі түрде жүзеге асырылады.

Бірінші ағымдық бақылау t1 бойынша қорытынды бағаны келесі формуламен есептеу қажеттігін ескеру керек:

Бұл жерде n – ағымдық бақылауды тапсыру қадамдарының саны.

Бірінші аралық бақылау r1 оқу процесі басталғаннан кейінгі сегізінші аптада өткізіледі.

Бірінші рейтинг R 1 келесі формула бойынша есептеледі: R1 = (t1+r1)/2

Екінші ағымдық және екінші аралық бақылау осындай жолмен жүзеге асырылады. Екінші рейтинг R 2 он бесінші аптада өткізіледі және келесі формула бойынша есептеледі: R2= (t2+r2) / 2

Орташа рейтингті есептеу формуласы:және емтихан ведомсіне, сондай-ақ, семестрлік қорытынды аттестация ведомосіне енгізіледі.

Емтихан бекітілген емтихан тапсыру кестесіне сәйкес қабылданады.

Қорытынды аттестация I келесі формула бойынша есептеледі:және сынақ кітапшасына жазылады.
ОҚЫТУДЫҢ КРЕДИТТІК ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ ШКАЛАСЫ

(Бір пайызға бір балл сәйкес келеді)

Он бір баллдық шкала

Балл

%

Әріптік

эквивалент

Сандық эквивалент

Бес баллдық жүйе бойынша баға

95-100

95-100

А

4,0

Өте жақсы

90-94

90-94

А-

3,67

85-89

85-89

В+

3,33

Жақсы

80-84

80-84

В

3,0

75-79

75-79

В-

2,67

70-74

70-74

С+

2,33

Қанағаттанарлық

65-69

65-69

С

2,0

60-64

60-64

С-

1,67

55-59

55-59

D+

1,33

50-54

50-54

D

1,0

0-49

0-49

F

0

Қанағаттанарлықсыз

ПӘН МАЗМҰНЫ


Модуль
Модульдер және мазмұны

Сағат саны

Бақылау түрі

1

1-модуль. Басқару психологиясының теориялық-әдіснамалық негіздері
№1 Бақылау жұмысы (Бақылау жұмысы, коллоквиум, реферат)

Дәріс1.1 Басқару психологиясының пәні мен әдістері.

1
1.2 Басқарудың психологиялық теориясы

2
1.3 Жеке тұлға басқарудың объектісі

1
1.4 Жеке тұлға басқарудың субъектісі

1
1.5 Ұжымдағы жеке тұлғаның тәртібінің мотивациясы

1
1.6 Еңбек мотивациясы

1
Практикалық сабақ1.1 Ғылыми білімдер жүйесіндегі басқару психологиясының алатын орны

1
1.2 Басқарудың психологиялық теориялары

1
1.3 Еңбек іс-әрекетіндегі жеке тұлға типологиясы

2
1.4 Басқарудағы шешім қабылдау процестеріне психологиялық талдау

2
1.5 Еңбек әрекетіндегі мотивацияның ролі

1
1 модуль бойынша барлығы

14
2

ІІ модуль. Ұжымның әлеуметтік-психологиялық ахуалые басқару
№2 Бақылау жұмысы (Бақылау жұмысы, коллоквиум, реферат)

Дәріс2.1 Ұжым. Ұжымның даму деңгейлері

1
2.2 Басқару стилі және ұжымның психологиялық ахуалына әсері

2
2.3 Ұжымдағы жеке адам аралық қарым-қатынас

2
2.4 Әлеуметтік-еңбектік қатынаста шиеленістің көрініс беруі

2
2.5 Ұжымдағы моббинг және харассмент

1
Практикалық сабақ2.1 Еңбек ұжымы және оның психологиялық ерекшеліктері

1
2.2 Мекемедегі лидер және басшы мәселесі

1
2.3 Басқару жүйесіндегі коммуникация процесі

2
2.4 Шиеленісті шешудің психологиялық негіздері

2
2.5 Психологиялық қорғаныс механизмдері және іскерлік қарым-қатынас

2
2 модуль бойынша барлығы

16


МӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫ
МӨЖ тапсырмаларының тақырыптары

Тапсырма түрі

1

Басқару ғылымының даму тарихы

Слайд-презентация

2

Қазіргі кездегі басқару теориясының күйі

Слайд-презентация

3

Иерархиялық құрылымдар

Слайд-презентация

4

Ұйым теориясының негізгі ұғымдары

Слайд-презентация

5

Болжау қызметі

Слайд-презентация

6

Жоспарлау қызметі

Слайд-презентация

7

Шешім қабылдау қызметі

Слайд-презентация

8

Коммуникативтік қызметі

Слайд-презентация

9

Жетекшінің кадрлық қызметі

Слайд-презентация

10

Басқару іс-әрекетіндегі перцептивтік процестер

Слайд-презентация

11

Жетекші интеллектісі.

Слайд-презентация

12

Басқару шешімдерін қабылдау процесінің жалпы сипаттамасы

Слайд-презентация

13

Басқару іс-әрекетіндегі көңіл-күйдің эмоциялық-жігерлік реттелуі

Слайд-презентация

14

Билік – басқару іс-әрекетінің реттеуіші ретінде

Слайд-презентация

15

Жетекшілік және көшбасшылық

Слайд-презентация


ОМӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫ
ОМӨЖ тапсырмаларының тақырыптары

Тапсырма түрі

1

Басқару психологиясы туралы жалпы түсінік

Мәнжазба

2

Басқару психологиясының әдістері мен принциптері

Мәнжазба

3

Басқару психологиясын зерттеудегі теориялар мен әдістер

Мәнжазба

4

Басқару психологиясының жүзеге асырудың практикалық әдістер

Мәнжазба

5

Басқару психологиясының барысы

Мәнжазба

6

Басқару ғылымының даму тарихы.

Мәнжазба

7

Басқару психологиясының лидерлер еңбектеріндегі жетістік формуласы

Мәнжазба

8

Лидерлік туралы ғылыми зерттеулер

Мәнжазба

9

Басқару іс-әрекетіндегі ойлау процестері

Мәнжазба

10

Басқару іс-әрекетіндегі реттеу процестері

Мәнжазба

11

Басқару іс-әрекетіндегі коммуникативтік процестер

Мәнжазба

12

Жетекші іс-әрекетінің мотивациясы

МәнжазбаМӘНЖАЗБА ТАҚЫРЫПТАРЫ


 1. Қоғам өмірінде басқарудың атқаратын ролі

 2. Ф.У.Тейлор бойынша басқарудың негізгі принциптері

 3. Мекеме және басқару туралы қазіргі ойлар

 4. Мекемедегі бағынудағы линейлі, функционалды, штатты және матрицалық ерекшеліктері

 5. Басқарудағы ұжым мәселесі

 6. Біріккен іс-әрекет – мекемені қалыптастырушы фактор ретінде

 7. Бағынушыларың мотивациясына әсер ете алу әдістері

 8. «Физиогномикалық редукция» механизмдері, каузалды атрибуция, идентификация, стереотипизация

 9. Басшы бағыты және басқару стилі

 10. Басқарудағы шешім қабылдау

 11. Басқарудағы шешім қабылдау әдістері

 12. Кадрлар міндеттерін шешудегі қазіргі концепциялар

 13. Басшының профессиограммасы

 14. Мекеме құрылымы ретінде

 15. Басшы жұмысының тиімділігін бағалаудың психологиялық жүйесіӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі әдебиеттер:

 1. Басқару психологиясы: оқу құралы / Н. С. Ахтаева, А. І. Әбдіжапарова, З. Н. Бекбаева. - Бастау, 2009.

 2. Каренов Р.С. Менеджмент негіздері. Оқулық. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 1999ж. – 250б.

 3. Менеджмент негіздері [мәтін]: оқулық / Ахметов К.Ғ., Сағындықов Е.Н., Байжомартов Ү.С.- Ақтөбе-Орал, 2005.- 518б.

 4. Бердалиев К.Б. «Басқару негіздері». Оқулық. - Алматы: «Экономика», 1997ж.


Қосымша әдебиеттер:

 1. Лебедев В.И. Психология и управление / В. И. Лебедев. - Агропромиздат, 1990. -.

 2. Ю. Н. Аксененко, В.Н. Каспарян, С.И. Самыгин, И.О. Сухнов «Социология и психология управления». Серия «Учебники и учебные пособия» Ростов -на-Дону, «Феникс», 2001.

 3. Каренов Р.С. Теория и практика менеджмента. Гылым, Алматы, 1999.

 4. Ладанов Н.Д. Практический менеджмент. М.: 1995.

 5. Мартынов Е.Д. Профессионализм в управлении. М.: 1991.

 6. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: 2000.

 7. Волкоганова О.Д., Зуб А.Т. Управленчекая психология. – М.: ИД «Форум» ИНФА – М., 2008.

 8. Островский Э.В. Психология управления. – М.: ИНФА – М., 2008.

 9. Кабаченко Т.С. Психология управления. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 384с.

 10. Розанова В. А. Психология управления. Учебное пособие — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез". - 1999. - 352 с.

Интернет ресурстар:
 1. https://infourok.ru/metodicheskiy-material-po-temeharassment-stress-na-rabote-2884785.html

 2. https://kk.wikipedia.org/wiki/Басқару_психологиясы

 3. https://www.livelib.ru/tag/психология-управления

 4. https://biblio-online.ru/book/psihologiya-upravleniya-413307


Достарыңызбен бөлісу:


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет