Сұрақтардың тақырыптары Сызықтық автоматты басқару жүйесінің теориясыДата17.04.2016
өлшемі67.37 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БЕКІТЕМІН

«Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМҚК ректоры

________ Е. Сыдықов

___________ 2015 ж.


6D070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша

докторантураға қабылдау емтиханына арналған

БАҒДАРЛАМА

Ақпараттық технологилар факультеті

Жүйелік талдау және басқару кафедрасы

Әзірлеген:

Каф.меңгерушісі ____________________ Бейсенби М.А.

Декан ________________________ Нұрбекова Ж.Қ.


Астана, 2015


Сұрақтардың тақырыптары
Сызықтық автоматты басқару жүйесінің теориясы


 1. Негізгі басқару ұстанымдары .

 2. Автоматты басқару жүйелерінің (АБЖ) динамикалық қасиеттеріне қойылатын талаптар.

 3. АБЖ күй кеңістігінде сипаттау.

 4. Басқару жүйесінің теңдеуін сызықтандыру.

 5. Сызықтық жүйелерді күй кеңістігінде сипаттау.

 6. Көп өлшемдік АБЖ беру функциялары .

 7. Бір кірісті және бір шығысты жүйелер (бір өлшемдік жүйелер).

 8. Қарапайым бір өлшемдік АБЖ импульстік өтпелі функциясы.

 9. Қарапайым бір өлшемдік АБЖ беру функциясы.

 10. Қарапайым бір өлшемдік АБЖ тиімділік сипаттамалары.

 11. Тұйықталған және тұйықталмаған АБЖ беру функциялары.

 12. Басқарушы әсер бойынша статикалық және астатикалық жүйелердің беру функциялары.

 13. Қоздырушы жер бойынша статикалық және астатикалық жүйелердің беру функциялары.

 14. Идеалды интегралдаушы және күшейткіш звено.

 15. Апериодикалық звено.

 16. Бірінші ретті дифференциалдаушы звено .

 17. Екінші ретті дифференциалдаушы звено.

 18. Тербелгіш звено.

 19. Тізбектей және паралель жалғасқан звенолардың беру функциялары.

 20. Бірлік және бірлік болмайтын кері байланысты контурдың беру функциялары .

 21. Түйін мен қосқышты буын арқылы алып өту ережесі.

 22. Орнықтылық анықтамалары және сызықтық жүйе орнықтылығы.

 23. Гурвицтің орнықтылық критерийі.

 24. Раустың орнықтылық критерийі.

 25. Михайловтық орнықтылық критерийі.

 26. Тұйықталмаған күйде орнықты жүйе үшін Найквисттің орнықтылық критерийі.

 27. Тұйықталмаған күйде орнықсыз жүйе үшін Найквисттің орнықтылық критерийі.

 28. Фаза және модуль бойынша орнықтылық қоры.

 29. Орнықтылық шекарасы мен аймақтары.

 30. Бір параметр бойынша D-бөлшектеу.

 31. Ескі параметр бойынша D-бөлшектеу.


Бейсызықты автоматты басқару жүйелерінің теориясы.


 1. Бейсызықтық жүйелер мен буындар.

 2. Бейсызықтық жүйелердің теңдеуі.

 3. Фазалық кеңістік. Фазалық портрет тәсілі.

 4. Сызықтық жүйелердің фазалық портреттерінің ерекше нүктелері.

 5. Бейсызықтық жүйелердің фазалық портреттері мен ерекше нүктелері.Изаклин тәсілі.

 6. Нүктелік кескіндеу тәсілі.

 7. Гармоникалық сызықтандыру. Гармоникалық сызықтандыру коэффициенттері.

 8. Гармоникалық теңгерім теңдеуі.

 9. Автотербелісті зерттеудің аналитикалық тәсілі.

 10. Ляпунов функцияы. Ляпунов теоремалы.

 11. Ляпунов теңдеуі. Ляпуновтың матрицалық теңдеуі.

 12. Ляпунов функцияларын құрастыру тәсілдері.

 13. Екі маргиналды орнықты құрылымды, құрылымдық айналмалы жүйелер (ҚАЖ).

 14. Екі орнықсыз құрылымды ҚАЖ.

 15. Сырғанаушы үрдіс.

 16. Сырғанаушы үрдісті ҚАЖ.

 17. Абсолюттік орнықтылық есебі. В.М.Поповтық орнықтылық критерийі.

 18. [0, К2] абсолюттік орнықтылық критерийі.

 19. [ К1, К2]абсолюттік орнықтылық критерийі.


Осы заманғы автоматты басқару теориясының тәсілдері.


 1. Автоматты басқару жүйелерін күй кеңістігінде сипаттау.

 2. Басқару жүйесінің күй теңдеуін сызықтандыру.

 3. Сызықтық автоматты басқару.

 4. Көп өлшемдік жүйенің беру функциясы.

 5. Бір кірісті және бір шығысты басқару жүйелері.

 6. Күй теңдеуінің диагональдық және жорданалық тұлғалары.

 7. Күй теңдеуінің басқарылытын және бақылынатын кескінделу тұлғалары.

 8. Жүйенің басқарылуы.

 9. Жуйенің бақылануы.

 10. Күйді бағалау есебі.

 11. Төмендетілген ретті бақылаушы. Қоздыруды бағалау.

 12. Басқару нысанының шығысы бойынша модальдық басқару.

 13. Жоғарғы орнықтылық.

 14. Басқару нысанының шығысы бойынша модальдық басқару.

 15. Жоғарғы орнықтылық.

Жүйелік талдау, шешім қабылдау.


 1. Операцияны зерттеу тәсілдері жүйелік талдауда.

 2. Транспорттық есеп.

 3. Тыңайтқышты үлестіру есебі.

 4. Станокты жүктемелеу жөнінде есеп.

 5. Сызықтық программалау есебін шешу.

 6. Симплекс тәсілі.

 7. Динамикалық программалау.

 8. Жаппай қызмет көрсету теориясы жүйелік талдауда.

 9. Жалпыға қызмет көрсету жүйесінің жұмыс үрдісін математикалық сипаттау.

 10. Ойын теориясының элементтері. Матрицалық ойын.

 11. (mn)ойынын шешу.

 12. (2 n) және (m 2) ойынын шешудің графикалық тәсілдері.

 13. Торабтық модельдер туралы негізгі ұғымдар. Торабты минималдау.

 14. Торабтық модельдер. Қысқа жол.

 15. Бүтін программалау. Гамори тәсілі.


Оптимальды басқару.


 1. Басқару мақсаты мен есептері.

 2. Оптимальды басқару есептерін классификациялау.

 3. Вариациялық есептеу негіздері және Эйлер –Лагранж теңдеуі.

 4. Лежандр шарты және экстремумның жеткілікті шарты.

 5. Көп өлшемдік Эйлер теңдеуі.

 6. Ритц тәсілі.

 7. Интегралдық бағаның минимумы бойынша басқару.

 8. Лагранж көбейткіші және физикалық шектеулерді ескерту.

 9. Квадраттық критерийлі сызықтық үрдісті басқару.

 10. Максимум принципі. Оптимальды басқару есебінің қойылуы.

 11. Максимум принципі. Жалпы сипаттамасы.

 12. Максимум принципі. Оптимальды басқарудың жалпылама әдісіне келтіру.

 13. Максимум принципі. Оптимальды басқарудың жалпы есебі.

 14. Оптимальды шапшаң қимылдау есебі.

 15. Соңғы жылжымалы есептер және трансверсальдық шарты.

 16. Динамикалық программалау ұстанымы. Беллман теңдеуі.

 17. Динамикалық программалау кезінде басқаруды құрастыру.

 18. Экспоненциалды стабилизациялау.

 19. Сызықтық жүйені стабилизациялау.

 20. Риккатидің алгебралық теңдеуі.


Әдебиеттер тізімі:
1 Техническая кибернетика. Теория автоматического регулирования/ Под ред. В.В. Салодовникова. – М.: Машиностроение. Кн.1, 1967.

2 Андриевский Б.Р., Фрадков А.Л. Избранные главы теории автоматического управления. – Спб.: Наука, 1999

3 Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления – М.: Наука, 1978

4 Попов Е.П. Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управления. – М.: Наука, 1988

5 Понтрягин Л.С. Математическая теория оптимальных процессов.-М.:Наука,-1974. -392 с.

6 В.Н. Афанасьев, В. Б. Колмановский, В.Р. Носов. Математическая теория конструирования систем управления.-Москва «высшая школа»,1989.-447 с.

7 Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т.1: Линейные системы управления, Т.2: Нелинейные системы управления – М.: Физматлит, 2003

8 Поляк Б.Т., Щербаков П.С. Робастная устойчивость и управление. – М.: Изд-во РАН Институтт проблем управления, 2002

9 Воронов А.А., Титов В.К., Новогранов Б.Н. Основы теории автоматического регулирования и управления. Учебное пособие для ВУЗов. – М: Высшая школа

10 Методы классической и современной теории автоматическкого управления. Учебник в 5-ти томах. Т.1: Математические модели, динамические характеристики и анализ систем автоматического управления. Под ред. К.А. Пупкова, Н.Д. Егупова . – М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004

11 Бейсенби М.А. Учебное пособие по курсу «Системный анализ» Модели методы системного анализа и управления. – Астана, 2004. – 144 с.

12 М.Ә .Бейсенби. Сызықтық автоматты басқару жүйелерінің теориясы.-Астана,2012.-244 с.

13 Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Советское радио, 1972, 1979, 1980.

14 Таха Х. Введение в ИСО. Книга 1,2 – М.: Мир, 1985, 2000.15 Дмитриев В.И.Прикладная теория информации.-М.:1989.

16 Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов.-Питер, 2002.
Каталог: downloads -> doctorantura
doctorantura -> Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі
doctorantura -> «Экологические особенности агрофитоценоза сои при ресурсосберегающей технологии выращивания на юго-востоке Казахстана»
doctorantura -> Мазмұндама омарова айнұр тұЯҚҚызы қазақстанның индустриалдық-инновациялық даму жағдайында адам ресуртарын басқару
doctorantura -> БАҒдарламасы мамандық бойынша емтихан : «6D070400- есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»
doctorantura -> Мусабеков Айдос Туменбаевич Разработка эффективных компонентов среды для криоконсервации спермы хряков
doctorantura -> 6D020500 – «Аударма ісі» мамандығы бойынша PhD докторантураға қабылдау емтиханының сұрақтары
doctorantura -> Сәулет құрылыс факультеті 6М042100-«Дизайн»
doctorantura -> Ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстағы материалдық нүктенің динамикасы
doctorantura -> «25» тамыз 2014 ж. №1145-п бұйрыққа №6 қосымша
doctorantura -> Даулбаевой Альмиры Нурлановны Динамика изменения концентрации основных загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы города Алматы Структура и объем диссертации диссертация


Достарыңызбен бөлісу:


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет