Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 20 лютого 1997 року №52 Про створення державного комунального підприємства автобаза обласної державної адміністрації»Дата18.05.2020
өлшемі174.54 Kb.
түріРозпорядження
    1. ЗАТВЕРДЖЕНО


Рішення 27 сесії

обласної Ради 7 скликання

від «20» грудня 2017 р. №541
С Т А Т У Т
ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “АВТОБАЗА ОБЛАСНОЇ РАДИ”

(нова редакція)

м. Вінниця

2017 рік
1. Загальні положення
1.1. Цей статут є документом, який регламентує діяльність обласного комунального підприємства «Автобаза обласної Ради» (надалі – Підприємство).

Підприємство було створено відповідно до розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 20 лютого 1997 року №52 “Про створення державного комунального підприємства – автобаза обласної державної адміністрації», як Державне комунальне підприємство «Автобаза Вінницької обласної державної адміністрації».

Рішенням 5 сесії обласної Ради 4 скликання № 223 від 17 січня 2003 року Підприємство перейменоване в обласне комунальне підприємство «Автобаза обласної Ради».

Підприємство є об’єктом права спільної власності територіальних громад області, управління яким здійснює Вінницька обласна Рада (надалі – Орган управління майном).

У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, кодексами законів України, законами України, розпорядженнями і постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Органу управління майном, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.2. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні та валютні рахунки у банківських установах, круглу печатку, штампи та бланки зі своїм повним найменуванням.1.3. Найменування Підприємства:

- повне українською мовою – Обласне комунальне підприємство «Автобаза обласної Ради»- скорочене українською мовою - ОКП «Автобаза обласної Ради».

1.4. Місцезнаходження Підприємства: вул. Константиновича, 45, м. Вінниця, Україна, 21036, ідентифікаційний код 04011377.
2 . Мета та предмет діяльності підприємства
2.1. Основною метою діяльності підприємства є обслуговування легковим автотранспортом керівного складу Вінницької обласної Ради, Вінницької обласної державної адміністрації, їх структурних підрозділів та надання інших послуг юридичним та фізичним особам.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

- надання транспортних послуг по пасажирським перевезенням легковим автотранспортом керівного складу Вінницької обласної Ради, Вінницької обласної державної адміністрації та їх структурним підрозділам, юридичним та фізичним особам;

- надання послуг по ремонту та технічному обслуговуванню автомобілів органам державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування обласним установам та організаціям, юридичним та фізичним особам;- надання послуг по внутрішніх та міжнародних перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

- надання транспортно-експедиційних послуг, у тому числі при перевезенні зовнішньоекономічних та транзитних вантажів;

- надання послуг по ремонту та проведенню технічного (сервісного) обслуговування легкових та вантажних автомобілів;

- надання медичних послуг;

- забезпечення охорони майна;

- передача в оренду нерухомого та рухомого майна в порядку встановленому Органом управління майном;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, відкриття валютних рахунків в установах банків згідно чинного законодавства;

- надання послуг іноземним суб‘єктам господарської діяльності,   не заборонених діючим законодавством України,  в тому числі організаційних,  виробничих, транспортно-експедиційних, консультативних,  посередницьких та інших;

- торгівля товарами широкого асортименту, у тому числі запчастинами, комплектуючими, паливно-мастильними матеріалами, тощо;

- торговельно-посередницька діяльність;

- послуги по фарбуванню автомобілів та обладнання;

- капітальний ремонт та реставрація автомобілів;

-  надання побутових послуг населенню;

- здійснення послуг по буксировцi, перевезенню машин;

- органiзацiя пунктів прокату автомобiлiв;

- визначення основних напрямків розвитку технічної бази, забезпечення ефективного використання фондів, матеріальних та фінансових ресурсів;

- вирішення питань соціально-економічного розвитку;

- сприяння матеріально-технічному забезпеченню та фінансовому зміцненню підприємства;

- здійснення контролю за використанням трудових ресурсів, визначення потреб у необхідності підвищення кваліфікації спеціалістів, підготовки та перепідготовки робітників, професійного навчання працівників;

- діяльність, пов'язана з наданням послуг для одержання загальної та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації;

- здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників;

- проведення благодійних заходів i участь у таких на території України та за її межами згідно законодавства;- інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.

 Види діяльності, що потребують спеціальних дозволів, виконуватимуться Підприємством при їх наявності.
3. Юридичний статус підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та валютні рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші реквізити відповідно до чинного законодавства.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3.Підприємство набуває цивільні права та обов’язки і здійснює їх через органи, які діють відповідно до цього Статуту та законодавства.3.4. Підприємство може бути позивачем і відповідачем у суді.

3.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, територіальних громад області та Органу управління майном, а останній не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.3.6. Підприємство для досягнення своєї мети згідно з чинним законодавством України укладає від свого імені правочини, господарські договори з юридичними та фізичними особами.

4. Права та обов'язки підприємства

4.1. Підприємство має право:

- самостійно планувати, організовувати та здійснювати свою господарську діяльність, визначати і реалізовувати перспективи свого розвитку;

- на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється керівником Підприємства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту;

- розпоряджатися одержаним доходом (прибутком), що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів відповідно до затвердженого фінансового плану;

- відкривати рахунки в банківських установах у відповідності з чинним законодавством України;

- наймати працівників згідно із законодавством України;

- залучати до участі в діяльності Підприємства окремих висококваліфікованих спеціалістів на умовах сумісництва, самостійно визначати розміри та порядок оплати праці;

- користуватися банківськими кредитами;

- самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно чинного законодавства;

- здійснювати благодійну діяльність та отримувати благодійну допомогу відповідно до законодавства;

- укладати договори (контракти) з юридичними та фізичними особами на виконання робіт та/або надання послуг;

- за згодою Органу управління майном входити до складу будь-яких об'єднань, передбачених чинним законодавством України;

- здійснювати заходи, спрямовані на підвищення ефективності і використання виробничих потужностей та зниження рівня їх негативної дії на навколишнє природне середовище;

- придбавати, орендувати нерухоме майно, автомобілі, оргтехніку та інше устаткування, необхідне для забезпечення своєї діяльності.

4.2. Права Підприємства реалізуються ним відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Обов'язки Підприємства:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів, рішень Органу управління майном та цього Статуту;

- забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів, обов'язкових платежів та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України;

- відповідно до укладених договорів надавати послуги не заборонені законодавством;

- забезпечувати ефективне використання майна переданого Органом управління майном;

- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- надавати Органу управління майном будь-яку інформацію щодо діяльності Підприємства, у тому числі інформацію про наявність і поточний стан майна та будь-які зміни в його стані;

- вчасно виконувати доручення Органу управління майном у межах видів діяльності, визначених цим Статутом;

- виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;- здійснювати оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, вести статистичну звітність, а також надавати в порядку і відповідно до вимог чинного законодавства фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством. Начальник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності;

- проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації; 


- дотримуватися вимог законодавства про державну таємницю;

- вести облік військовозобов’язаних та проводити заходи з цивільної оборони та протипожежної безпеки. - реалізовувати інші повноваження, покладені на Підприємство цим Статутом.
5. Управління підприємством

5.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Органу управління майном щодо господарського використання майна і участі в управлінні трудового колективу Підприємства.5.2. До виключної компетенції Органу управління майном відносяться наступні питання:

- прийняття рішення про реорганізацію і ліквідацію Підприємства;

- затвердження Статуту Підприємства та змін до нього;

- здійснення контролю за додержанням вимог Статуту та прийняття рішень у разі їх порушення;

- призначення на посаду та звільнення з посади керівника Підприємства;

- здійснення контролю за ефективністю використання майна, що закріплене за Підприємством;

- затвердження річних фінансових планів та здійснення контролю за їх виконанням у встановленому порядку;

 - здійснення інших повноважень, визначених чинним законодавством України, рішеннями Органу управління майном та цим Статутом.5.3. Орган управління майном не має права втручатися в оперативну і господарську діяльність Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством та Статутом.

5.4. Безпосереднє керівництво Підприємством здійснюється начальником, який призначається на посаду та звільняється з посади Органом управління майном.5.5. При призначенні на посаду з начальником укладається контракт, в якому визначаються права, строк найму, обов'язки і відповідальність перед Органом управління майном та трудовим колективом, умови його матеріального та соціального забезпечення, з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством України.

5.6. Начальник самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом та чинним законодавством до компетенції Органу управління майном або трудового колективу Підприємства.

    1. Начальник Підприємства:

- несе повну відповідальність за організацію та забезпечення діяльності Підприємства, а також стан збереження майна;

- без доручення діє від імені Підприємства, представляє його в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами;- формує адміністрацію Підприємства, вирішує питання діяльності Підприємства в межах та порядку, визначених Статутом, чинним законодавством України;

- розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

- укладає правочини, господарські договори, видає доручення, відкриває в установах банків рахунки; створює необхідні умови для ведення бухгалтерського обліку згідно законодавства;

- визначає структуру Підприємства, формує штатний розпис працівників Підприємства та подає його на затвердження;

- видає накази, розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Підприємства;

- приймає та звільняє працівників Підприємства, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення;

- встановлює і затверджує перелік відомостей, що становлять конфіденційну інформацію і комерційну таємницю;


- здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці відповідно до вимог законодавства України;

- за погодженням з Органом управління майном здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.Начальник автобази несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань, що визначені цим Статутом.

    1. Рішення з соціально - економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства приймаються начальником автобази за участю трудового колективу Підприємства.

    2. Підприємство укладає колективний договір, у межах чинного законодавства України, який визначає порядок прийому та звільнення працівників, форми, системи та розміри оплати праці, розпорядок робочого дня, змінність роботи, встановлює порядок надання вихідних днів і відпусток.

6. Правовий статус трудового колективу

6.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Підприємства на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять трудовий колектив Підприємства.

6.2 Трудові правовідносини працівників підприємства регулюються чинним трудовим законодавством, колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6.3 Органом самоврядування трудового колективу є загальні збори трудового колективу Підприємства.

6.4 Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше одного разу на рік начальником Підприємства. Загальні збори трудового колективу можуть бути скликані на вимогу 2/3 членів трудового колективу Підприємства.

6.5 Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними , якщо в них беруть участь більше половини членів трудового колективу. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на зборах трудового колективу.

6.6 Загальні збори трудового колективу Підприємства:

- розглядають та затверджують проект колективного договору, звіти про його виконання;

- здійснюють інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.7 На Підприємстві, відповідно до вимог чинного законодавства, укладається колективний договір.

6.8. Колективний договір регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини і узгоджує інтереси членів трудового колективу.

6.9 Соціальне забезпечення та соціальне страхування працівників підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством та колективним договором.7. Майно і кошти підприємства

7.1. Майно Підприємства становлять основні фонди виробничого і невиробничого призначення, оборотні засоби, кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

7.2. Майно Підприємства є об’єктом права спільної власності територіальних громад області і закріплюється за ним на праві господарського відання.

Здійснюючи право господарського відання Підприємство володіє та користується зазначеним майном. Право розпорядження майном здійснюється з дозволу Органу управління майном. На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Підприємства.

Орган управління майном здійснює контроль за використанням та збереженням майна, закріпленого за Підприємством не втручаючись в його оперативно – господарську діяльність .

7.3. Орган управління майном здійснює контроль за використанням і збереженням переданого майна і має право вилучати надлишкове майно, а також майно, що не використовується та майно що використовується Підприємством не за призначенням.

7.4 Майно, придбане (отримане в порядку встановленому законодавством) Підприємством є спільною власністю територіальних громад області.

7.5. Джерелами формування майна Підприємства можуть бути:

- грошові та матеріальні внески Органу управління майном;

- доходи, одержані від надання послуг та виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

- банківські кредити;- капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- майно, придбане (набуте) в інших юридичних і фізичних осіб у встановленому чинним законодавством порядку;

- благодійні внески, пожертвування фізичних і юридичних осіб отримані в порядку встановленому законодавством;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

7.6.Підприємство має статутний капітал, розмір якого становить 8234039,44 грн (Вісім мільйонів двісті тридцять чотири тисячі тридцять дев’ять гривень 44 коп.).

7.7. Передача майна в оренду, списання майна здійснюються Підприємством у порядку встановленому Органом управління майном.7.8. Підприємство відповідно до чинного законодавства здійснює користування землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.9. Збитки, завдані Підприємству внаслідок порушень його майнових та особистих (немайнових) прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.10 Усі питання, які стосуються права на земельну ділянку, що знаходиться в користуванні підприємства, її відчуження, вилучення, відмова від права користування, тощо, вирішуються за погодженням з Органом управління майном.
8. Господарська діяльність підприємства

та порядок розподілу доходу
8.1. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються Органом управління майном річних фінансових планів.

У річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету.

8.2. Відрахування Підприємством частини чистого прибутку до обласного бюджету в межах розміру, передбаченого затвердженим фінансовим планом, здійснюється першочергово.

8.3. Начальник Підприємства несе персональну відповідальність за виконання затвердженого фінансового плану.

Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану та подає фінансову звітність Органу управління майном.

8.4. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.8.5. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесків, передбачених законодавством України, податків та інших платежів до бюджету, відрахувань залишається у розпорядженні Підприємства і використовується відповідно до затвердженого фінансового плану.

8.6. Відносини Підприємства з іншими юридичними та фізичними особами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі відповідних договорів.Підприємство вільне у виборі предмету та строків укладення договорів, визначенні зобов’язань, інших умов господарських відносин, що не суперечать чинному законодавству України.

8.8. Підприємство реалізує свої послуги за тарифами, затвердженими у встановленому законодавством порядку, а у випадках, передбачених законодавством України, за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності.

8.9. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я працівників, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудовою колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.

8.10. Контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства здійснюється Органом управління майном та іншими органами відповідно до чинного законодавства.

Орган управління майном має право ініціювати проведення відповідними органами комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства.


9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
9.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Підприємство може відкривати валютні рахунки в установах банків на території України та за її межами.

9.3. Підприємство самостійно здійснює у встановленому порядку експортно-імпортні операції. За рахунок власних інвалютних коштів може відряджати за межі України спеціалістів та інших робітників для участі в переговорах по виробничих і комерційних питаннях, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і навчання та здійснюва­­­ти іншу діяльність згідно з чинним законодавством.

9.4. Контроль за зовнішньоекономічною діяльністю Підприємства здійснюється відповідними державними органами.


10. Облік, звітність і відповідальність підприємства

10.1. Підприємство здійснює оперативний податковий та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність по затверджених формах і надає її у встановлені строки відповідним органам, відповідаючи при цьому за її достовірність.

10.2 Склад та обсяг відомостей, що являють комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства, порядок їх захисту та відповідальність за недотримання визначається начальником Підприємства у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

10.3. Підприємство зобов'язане надати Органу управління майном на його вимогу будь-яку інформацію щодо діяльності підприємства.

10.4. За недотримання договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової та податкової дисципліни, вимог до якості послуг та інших правил здійснення господарської діяльності, Підприємство несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
11. Припинення діяльності підприємства

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Органу управління майном, а у випадках, передбачених чинним законодавством за рішенням суду.

11.2. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідно запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається відповідно до чинного законодавства. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для пред’явлення кредиторами своїх вимог, визначаються відповідно до чинного законодавства. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством.

11.4. При реорганізації та ліквідації Підприємства звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до колективного договору між адміністрацією та радою трудового колективу та трудового законодавства України.

11.5. У випадку реорганізації Підприємства його права та обов’язки переходять до правонаступників.


12. Порядок внесення змін до Статуту

12.1. Зміни до Статуту вносяться у порядку визначеному чинним законодавством України.
Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК
Каталог: okv -> uploads -> files -> default


Достарыңызбен бөлісу:


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет