Регламентіне №1 Қосымша Приложение №1бет1/4
Дата03.05.2016
өлшемі0.54 Mb.
түріРегламент
  1   2   3   4

«Еуразиялық банк» АҚ-да «Client’s Bank» заңды тұлғаларға қашықтан банктік қызмет көрсету жүйесін орнату кезінде құрылымдық бөлімшелердің өзара әрекет ету Регламентіне №1 Қосымша

Приложение №1

к Регламенту взаимодействия структурных подразделений при установке системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц «Client’s Bank» в АО «Евразийский банк»


_____ «Еуразиялық банк» АҚ «Client’s Bank» заңды тұлғаларға қашықтан банктік қызмет көрсету жүйесі бойынша қызмет көрсету

шарты

_____________ қ. «___»_____________ 20__ж.


«Еуразиялық банк» АҚ, бұдан әрі Банк деп аталады, 20___ жылғы «____» _________________ №______ Сенімхат негізінде әрекет ететін _______________________________________________ арқылы және____________________________________ бұдан әрі Клиент деп аталады, _______________________________________ негізінде әрекет ететін ___________________________________

___________________________ арқылы екінші жағынан, бұдан әрі бірге Тараптар деп аталады, «Еуразиялық банк» АҚ «Client’s Bank» заңды тұлғаларға қашықтан банктік қызмет көрсету жүйесі бойынша қызмет көрсетуге төмендегі туралы Шартты (бұдан әрі – Шарт) жасауға келісімге келді:


1. Шарттың мәні

  1. Банк осы Шартпен қарастырылған талаптарда «Client’s Bank» қашықтан банктік қызмет көрсету жүйесі (бұдан әрі – Жүйе) бойынша заңды тұлғаларға қызмет көрсетеді.

  2. Клиент осы Шартпен қарастырылған талаптарда операцияларды жүзеге асыру мезетінде қолданыстағы Банк тарифтеріне (бұдан әрі – Тарифтер) сәйкес, ұсынылатын қызметтерге және Жүйеге қосылғаны үшін ___________________________ теңге мөлшерінде комиссия төлейді.

  3. Тараптар Жүйедегі операцияларды жүзеге асыру кезінде қолданылатын электрондық сандық қолтаңбамен куәландырылған (бұдан әрі – ЭСҚ) және осы Шарттың 3.3-тармағындағы талаптарға сәйкес келетін электрондық нысандағы құжаттар (бұдан әрі – электрондық құжаттар) қағаз тасымалдауыштағы құжаттарға баламалы және осы Шарт бойынша Тараптардың құқықтары мен міндеттерін тудыратындығын мойындайды.

  4. Тараптар осы Шарт бойынша қолданылатын телекоммуникация, ақпаратты өңдеу және сақтау жүйесі электрондық құжаттарды қабылдау, тапсыру, өңдеу және сақтау кезінде сенімді және тиімді жұмысты қамтамасыз ету үшін жеткілікті екендігін мойындайды.

  5. Тараптар өздерінің осы Шарт бойынша қолданатын ақпараттарды қорғау жүйесінің, Клиент АЖО түпнұсқаландыру (Клиент АЖО Банк-Клиент модулінің Клиенттің жұмыс станциясына байластыру) санкцияланбаған қол жетімділік қорғау үшін жеткілікті екендігін, сондай-ақ авторлығы мен электронды құжаттардың түпнұсқалығын растауды мойындайды.

  6. Клиент өзара әрекет етуі бөлек шартпен реттелетін Куәландырушы орталықтан Электронды Сандық Қолтаңба кілтін алады.


2. Шартта қолданылатын терминдер

2.1. Жүйе – «Банк-Клиент» және/немесе «Интернет-Клиент» модульдерінің көмегімен Клиент пен Банк арасында электрондық құжаттарды айырбастау арқылы Клиентке банктік шотын қашықтан басқаруға мүмкіндік беретін «Client’s Bank» заңды тұлғаларға қашықтан банктік қызмет көрсету жүйесі.

2.2. «Интернет-Клиент» модулі – кіру мүмкіндігі Интернет желісі арқылы жүзеге асырылатын Банктің web-сайты арқылы Клиентке Жүйенің қызметтерін пайдалану мүмкіндігін ұсынатын бағдарламалық кешен.

2.3. «Банк-Клиент» модулі – Интернет желісі немесе Банктің модемдік пулы арқылы электрондық құжаттарды өзінің желілік компьютерінде дайындау және құжаттарды Банкке тапсыру арқылы Клиентке Жүйенің қызметтерін пайдалану мүмкіндігін беретін бағдарламалық кешен.

2.4. Клиенттің автоматтандырылған жұмыс орны (бұдан әрі «Клиенттің АЖО») – Жүйеде жұмыс істеу үшін Клиенттің Бағдарламалық-техникалық құралында орнатылатын бағдарламалық кешен:

1) «Банк-Клиент» немесе «Интернет-Банк» ақпаратты өңдеу және сақтау бағдарламасы («Банк’c Софт Системс», Мәскеу қ.);

2) Onix Crypt IOLA ақпаратты криптографиялық қорғау құралы (Банктің қарауына орай өзгертілуі мүмкін) («SoftKey-Қазақстан» ЖШС, Алматы қ.).

2.5. Клиенттің бағдарламалық-техникалық құралдары – Клиент «Клиенттің АЖО» орнату алдында өз есебінен үшінші тұлғалардан сатып алатын компьютерлік жабдық және бағдарламалық құралдар:

1) келесі конфигурациялы IBM PC дербес сәйкес компьютер (бұдан әрі – «ДК»): процессор – Celeron 300, ОЗУ –64 Мб, бос жадысы 250 Мб кем емес қатты диск;

2) Win'2000, Win XP, Windows Vista операциялық жүйесі;

3) Қосылған желілік немесе жергілікті принтер;

4) компьютерде орнатылған операциялық жүйеге драйверларымен модем (Интернеттің бөлінген желісі болмаған жағдайда);

5) Телефон байланысының желісі немесе бөлінген Интернет желісі. Бөлінген желі болған жағдайда, «Банк-Клиент» модулі үшін прокси-серверге 6363 ашық порт және «Интернет-Клиент» модулі үшін 443 порт.

2.6. Тіркеу куәлігі – электрондық сандық қолтаңбаның Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-II Заңымен бекітілген талаптарға сәйкестігін растау үшін куәландырушы орталық беретін қағаз тасымалдауыштағы құжат немесе электрондық құжат.

2.7. Электрондық сандық қолтаңба (бұдан әрі – ЭСҚ) – электрондық сандық қолтаңба құралдарымен құрылған және электронды құжаттың шынайылылығын, оның мазмұнының тиістілігі мен өзгеріссіздігін растайтын электрондық сандық белгілер жиынтығы. ЭСҚ электрондық құжаттың авторын және/немесе аутентификация құралын анықтауға мүмкіндік береді, оның пайдалану арқылы құжаттың қол қойған сәттен өзгермегендігін растау және оны тапсыру жүзеге асырылады. Электрондық құжатқа Клиентке тиесілі және Банкте тіркелген бір және одан да көп қолтаңбаларды қоюға рұқсат етіледі.

2.8. Жабық кілт (құпия кілт) – тіркеу куәлігінің иесіне мәлім және электронды сандық қолтаңба құралдарын қолданумен электронды сандық қолтаңба құруға арналған электронды сандық белгілер реттілігі.

2.9. Ашық кілт (көпшілік кілт) – кез келген тұлғаға қол жетімді және электронды құжаттағы электронды сандық қолтаңбаның түпнұсқалылығын растауға арналған электронды сандық белгілер реттілігі.

2.10. Кілтті тасымалдауыш – Клиент жабық (құпия) және ашық (көпшілік) кілттерді сақтау үшін қолданатын электрондық құрылғы.

2.11.Операциялық күн – Банк Клиенттен ақша аударымы туралы нұсқауларды және осындай нұсқауларды тоқтата тұру немесе кері қайтару туралы өкімдерді қабылдау және оның пайдасына ақша аударымын жүзеге асыруға байланысты хабарламаларды тапсыру жүзеге асырылатын уақыт аралығы.

2.12. Жұмыс станциясы – Клиент Жүйеде операцияларды жүзеге асыратын компьютер.

2.13. КО – куәландырушы орталық. Электронды сандық қолтаңбаның ашық кілтінің электронды сандық қолтаңбаның жабық кілтіне сәйкестігін куәландыратын, сондай-ақ тіркеу куәлігінің шынайылылығын растайтын заңды тұлға.
3. Электрондық құжаттарды есеп айырысуда пайдалану тәртібі

3.1. Банк Клиенттен электрондық түрдегі құжаттарды тәулігіне 24 сағат, жылына 365 күн бойы қабылдайды.

3.2. Банкке Алматы уақыты бойынша сағат 17:00. дейінгі кезеңді қоса, ағымдағы Операциялық күннің күнімен жіберілген құжаттарды Банк валюталандырудың ағымдағы күнімен орындауға қабылдайды.

3.3. Тараптардың әрқайсысы электрондық нысанда келесі құжаттардың кез-келгенін екінші тарапқа жібере немесе екінші тараптан алады:

1) төлем тапсырмасы (соның ішінде жалақылық, зейнетақылы, кеден және әлеуметтік төлемдер);

2) Клиенттің шоттары бойынша үзінді-көшірмелер;

3) Клиенттің банктік шотына ақшаның түскендігі туралы төлем құжаттарының электрондық көшірмелері;

4) шетел валютасын аударуға өтініш;

5) валютаны сатып алуға, сатуға, айырбастауға өтініш;

6) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерімен бекітілген басқа да төлем құжаттары.

Төлемдік емес сипаттағы ақпаратты тапсыруға рұқсат етіледі, алайда бұл ақпарат осы Шарт бойынша міндеттемелердің туындауына негіз болып табылмайды.

3.4. Электрондық құжаттарды ресімдеуге қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының төлем құжаттарын ресімдеу және басқа да заңнамалық актілерінің ережелері бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – ҚР ҰБ) нормативтік құқықтық актілеріне негізделеді және электрондық құжат деректерінің қағаз тасымалдауыштағы түпнұсқаларға сәйкестігін болжайды.

3.5. Электрондық құжат тиісті түрде ресімделген, ЭСҚ куәландырған, жіберуші Тараптың Жүйесін қолданып жеткізіліп, қабылдаушы Тарап тексеріп, қабылдаған жағдайда, осы Шарт бойынша Клиенттің және Банктің міндеттемелерін тудырады.

3.6. Тараптар бір-бірін жіберілген электрондық құжатқа түбіртекті алмағандығы туралы оны жіберу күні хабарлауға тиіс.


4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

4.1. Тараптар міндеттенеді:

1) электрондық құжаттарды пайдалану кезінде ҚР ҰБ ережелері мен талаптарын, Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Шартты басшылыққа алуға;

2) телекоммуникация, ақпаратты өңдеу, сақтау және қорғау жүйесін жұмысқа қабілетті және жарамды, Жүйеге және Тараптарға зиян келтіруі мүмкін компьютерлік вирустар мен бағдарламалардың жоқтығына тексерілген құрылғыда пайдалануға;

3) Жүйеде қолданылатын ақпаратты қорғаудың нақты тәсілдерін үшінші тарапқа жарияламауға (Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе Тараптардың қосымша келісімімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда);

4) Телекоммуникация жүйелеріне және құпия кілттерге рұқсат етілмеген қол жеткізуге күдік туындаған жағдайларда, сондай-ақ, телекоммуникация жүйелерінің ақпаратты өндеу, сақтау және қорғау бағдарламалық-техникалық құралдары жоғалған, ұрланған немесе бүлінген жағдайлары туралы Кілттерді ауыстыру және жоғарыда аталған бағдарламалық-техникалық құралдарды жұмыс күйінде ұстап тұру үшін екінші Тараппен басқа да келісілген әрекеттерді жүзеге асыру үшін дереу екінші Тарапты хабарлауға;

5) Жабық кілт құпиялығы жоғалған жағдайда, осы кілтті пайдалануды дереу тоқтатуға немесе екінші Тараптан Жүйеге рұқсат етілмеген қол жеткізуге күдік туралы хабарлама алған жағдайда, екінші Тараптың электрондық құжаттарымен жасалатын барлық операцияларды дереу тежеуге;

6) электрондық құжаттардағы ақпараттардың құпиялығын қамтамасыз етуге;

7) электрондық құжаттарды және электрондық сандық қолтаңбамен куәландырылған түбіртектерді 3 (үш) жыл бойы сақтауға;

8) екінші Тараптың талап етуі бойынша, келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Жүйе арқылы жіберілген/қабылданған электрондық құжаттардың тиісті түрде ресімделген, қағаз түріндегі даналарын ұсынуға.

4.2. Тараптар өзара келісім болған жағдайда, телекоммуникация, ақпараттарды өңдеу, сақтау және қорғау жүйелерін ауыстыруды жүзеге асырады;4.3. Банк міндеттенеді:

1) осы Шартты жасаған сәттен 7 (жеті) Операциялық күн ішінде Клиентке Жүйемен жұмыс бойынша пайдаланушының нұсқаулығы бар нұсқау материалдарын ұсынуға және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оқыту Актісін жасап, Клиентке «Клиенттың АЖО» пайдалану бойынша оқыту өткізуге;

2) Клиентті Жүйеде тіркеуді жүзеге асыруға;

3) Клиенттің шотынан Жүйені пайдалану арқылы Банкке тапсырылған және Клиенттің кілтінің көмегімен мағынасы ашылған және оның ЭСҚ куәландырылған ақша аударуға өкімді орындауға;

4) осы Шартты жасағаннан кейін және Клиент Банк Тарифтеріне сәйкес тиісті комиссияларды төлегеннен кейін, Клиентке «Клиенттің АЖО» 7 (жеті) операциялық күн ішінде орнатуға;

8) есепті кезеңнен кейінгі әр айдың 10 (оныншы) күніне дейін Клиентке Жүйені пайдаланғаны үшін ай сайынғы абоненттік төлемді төлеуі жөнінде шот-фактура ұсынуға;4.4. Банк құқылы:

1) ай сайын Клиенттің банктік шотынан акцептісіз тәртіпте Банк Тарифтеріне сәйкес комиссиялық сыйақы сомасын алуға;

2) Клиенттің осы Шарт бойынша берешегін Банкте ашылған, сондай-ақ басқа банктерде және банктік операциялардың жеке түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда ашылған шоттар бойынша акцептсіз тәртіпте алуға;

3) Жүйені қорғау механизміне өз қарауы бойынша өзгертулер енгізуге;

4) Клиенттің тіркеу куәлігінің әрекет ету мерзімі аяқталған жағдайда, Клиенттің Жүйеге қол жеткізуін оқшаулауға;

5) Шот бойынша қозғалыс болмаған кезде немесе Клиент шотында қатарынан алты ай бойы ақша болмаған кезде Клиенттің жүйеге қол жеткізуін тежеуге. Шот бойынша қозғалыс болмаса немесе шотта ақша он екі айдан көп болмаған жағдайда, Шарт бұзылады;

6) Өзгертулер күшіне енген күнге дейін Клиентті алдын ала 14 күнтізбелік күн бұрын қол жетімді байланыс құралдары арқылы хабарлап, Банк Тарифтеріне бір жақты тәртіпте өзгертулер енгізуге.

7) Клиентте ашық кілттің жарамды тіркеу куәлігі болмаған жағдайда Жүйе қызметтерін ұсынбауға.

8) Клиенттің бастамасымен немесе Банктің бастамасымен Жүйедегі жұмыс үшін қолданылатын банктік шот жабылған кезде, Банк бір жақты тәртіпте Клиенттің Жүйеге қол жетімділігін өшіруге құқылы.

4.5. Клиент міндеттенеді:

1) осы Шартты жасаған сәттен 3 (үш) күн ішінде осы Шарттың 2.5-тармағына сәйкес, Бағдарламалық-техникалық құралдарды үшінші тұлғалардан сатып алуға және пайдалануға енгізуге;

2) Банк осы Шарт бойынша бекіткен бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуді өзгертпеуге, жинамауға, көбейтпеуге немесе үшінші тұлғаға бермеуге;

3) «Клиенттің АЖО» орнатқаны үшін төлемді осы Шартқа қол қойған кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Банк тарифтеріне сәйкес, қолма-қол немесе қолма-қол жасалмайтын нысанда жасауға;

4) Банкке ай сайын, акцептісіз тәртіпте шоттан Тарифтерге сәйкес комиссиялық сыйақы сомасын алу құқығын ұсынуға;

5) Банкке осы Шарт бойынша берешектерді Банкте ашылған шоттар бойынша, басқа банктер мен банктік операциялардың жеке түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда ашылған шоттар бойынша акцептісіз тәртіпте алу құқығын ұсынуға;

6) Жүйені қолдануға байланысты барлық ақпараттың, соның ішінде Жүйедегі жұмысқа арналған барлық парольдер мен кодтардың, ЭСҚ жабық кілттерін, сондай-ақ осы Шартты орындауға байланысты барлық ақпараттың құпиялығын сақтауға.

7) осы Шартқа сәйкес қолданылатын өзінің бағдарламалық-техникалық құралдарын өз есебінен жұмыс күйінде ұстауға;

8) әрдайым АЖО жұмыс аяқталғаннан кейін Банк жүргізген нұсқамаға сәйкес Кілтті тасымалдауышты дұрыс өшіруге;

9) Клиенттің кінәсінен «Клиент АЖО» туындаған ақаулықтарды жою үшін Банк маманын шақырған жағдайда, Банк тарифтеріне сәйкес төлем жасауға;

10) «Клиент АЖО» бір жұмыс станциясынан екіншіге ауыстырылған немесе Жұмыс станциясының желілік баптаулары өзгертілген жағдайда, сәйкес жұмыстарды жүргізу үшін Банкке дереу хабарлауға;

11) Клиент осы Шарттың және нұсқаулық материалдарының талаптарын сақтамау нәтижесінде, Банкке келтірілген барлық шығындарды өтеуге;

12) Банкке Клиенттің ЭСҚ куәландырылған электрондық құжаттарды ұсынуға.

13) КО-пен еркін қол жетімділіктегі жария шартын жасауға. Жария шартының шаблонын ашық дереккөздерінен алуға болады (Банк, КО web-сайты, тікелей КО-тан);

14) Кезеңді түрде (жылына 1 реттен сиретпей) кілттерді ауыстыруды жүргізуге – Жабық кілтті және сәйкес Ашық кілтті өзгертуге;

15) Банкке жарамды тіркеу куәліктерін ұсынуға.

Құжаттарға қол қою құқығына ие тұлғалар ауысқан (жұмыстан босатылу, бухгалтердің/басшының ауысуы және басқа) жағдайда, Банке қол қою үлгілері мен мөр бедерімен бірге жаңадан қол қоюшы тұлғаның атындағы тіркеу куәлігін ұсынуға.

Тіркеу куәлігі ұсынылмаған жағдайда, Банк Жүйедегі Клиенттің жұмыстан босатылған/ауыстырылған өкілінің ЭСҚ әрекетін оқшаулайды;

16) Жабық кілт жоғалған немесе құпиялылығы ашылған жағдайда, Клиент мейлінше аз мерзімде кілттерді және КО ЭСҚ тіркеу куәлігін ауыстыруға және жаңа тіркеу куәлігін Банкке ұсынуға міндетті.
4.6. Клиент құқылы:

1) Банкке КО-тан бастапқы тіркеу куәлігін алуға сенімхат ұсынуға. Кері жағдайда Клиент тіркеу куәлігін өзі алады және Банкке ұсынады.


5. Тараптардың жауапкершілігі
5.1. Осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиіссіз орындағаны үшін Тараптар осы Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік көтереді.

5.2. Тараптар электрондық құжаттарды пайдалану нәтижесінде, сондай-ақ қате электрондық құжаттарды орындау кезінде егер бұл құжаттарды екінші Тарап тиіссіз түрде ресімдеп, жеткізілсе және екінші Тарап тексеріп, қабылдаса, екінші Тарапқа келтірілген шығындар үшін жауапкершілік көтермейді.

5.3. Электрондық есеп айырысу құжаттарының негізінде есеп айырысу операцияларын уақтылы және дұрыс жасағаны үшін Банк Ағымдағы банктік шот шартына сәйкес жауапкершілік көтереді.

5.4. Банк үшінші тұлғалардың, қоса бірақ, шектелмей, кез келген негіздер бойынша «Клиент АЖО-на» немесе кілтке қол жеткізген Клиент контрагенттерінің, егер бұл абайсыздық салдарынан, соның ішінде ұқыпсыздық және Клиент пиғылынан мүмкін болса, кез келген әрекеттері нәтижесінде Клиентке келтірілген шығындар үшін, жауапкершілік көтермейді.

5.5. «Интернет-Клиент» модулінде пароль оқшауланып қалған кезде Банк осы Шарттың 11-т. «Тараптардың мекенжайлары мен қолдары» көрсетілген электронды мекенжай бойынша Клиентке жолдайтын жаңа пароль құрастырады.

Парольді алған кезде Клиент оны дереу өзінің пароліне өзгертуге міндеттенеді. Кері жағдайда, Банк Жүйеге санкцияланбаған қол жетімділік үшін жауапкершілік көтермейді.


6. Форс – Мажор

6.1. Дүлей апаттар, жол апаттары, өрт, жаппай тәртіпсіздік, ереуілдер, әскери қимылдар жататын ырық бермейтін күш жағдайлары орын алған жағдайда, осы Шартта көрсетілген қызмет түрлеріне тікелей немесе жанама тыйым салатын, Тараптардың өз қызметін атқаруға кедергі болатын заңнамалық актілердің, үкімет Қаулыларының және мемлекеттік органдардың өкімдерінің күшіне енуі жағдайларында және Тараптардың еркіне байланыссыз өзге жайттарда Тараптар алынған міндеттемелерді орындау жауапкершілігінен босатылады. Ырық бермейтін күш жағдайларынан зардап шеккен Тарап екінші Тарапқа орын алған жағдай туралы 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде хабарлайды, сондай-ақ форс-мажор жайттарының салдарын тезірек жою үшін барлық шараларды қабылдайды.

6.2. Форс-мажор жайттар салдарынан шығын көрген Тарап ырық бермейтін күш әрекеті объектісі болған Тараптан орын алған жағдайдың дәлелдемесін ұсынуды талап етуі мүмкін.
7. Ерекше шарттар

7.1. Клиент және Банк олардың атынан ЭСҚ қол қойған электрондық құжаттардан туындайтын барлық міндеттемелерді толық көлемде, Ашық кілттердің тиісті тізімінде тіркелген Ашық кілттерді, егер тексеру кезінде осы қолтаңбалар шынайы деп танылса және құжаттарды қабылдау сәтінде құжатқа қол қойған тұлғаның жеке кілтінің және бағдарламалық қамтамасыз етуінің құпиялығын жоғалту туралы ресми өтініші тіркелмеген жағдайда қабылдауға міндеттенеді.

7.2. Тараптардың кез келгенінің осы талапты орындамауы екінші Тараптың бастамасы бойынша Шартты бұзуға негіздеме болып табылады.

7.3. Банктің жалған қолтаңбамен куәландырылған құжаттарды орындағаны үшін жауапкершілігі Клиенттің жазбаша хабарламасын алғаннан кейінгі келесі операциялық күннен басталады.

7.4. Жазбаша хабарламалар егер ол жеке қолына тапсырылса немесе осы Шарттың 10-тарауында көрсетілген мекенжай бойынша тапсырыс хатпен жіберілсе екінші Тарап алды деп есептеледі.

7.5. Осы Шарттың барлық өзгертулері мен толықтырулары Тараптардың келісімі бойынша жүзеге асырылады және жазбаша түрде жасалып, Тараптардың екеуі де қол қойған жағдайда жарамды болып саналады.


8. Дауларды шешу тәртібі

8.1. ЭСҚ қолдануға байланысты Тараптардың арасында туындаған дауларды шешу әрбір нақты даулы жағдайды шешу үшін Сараптама-техникалық комиссия (бұдан әрі – Комиссия) құру арқылы жүзеге асырылады.

8.2. Клиент соның негізінде Банктің Клиенттің шоты бойынша операцияларды орындаған ЭСҚ-мен электронды құжатты көрсете отырып, шағым мәнінен тұратын өтініш ұсынады. Банк Клиенттен өтініш түскен күннен 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей өтінішті қарастыру үшін Комиссия құруға міндетті. Комиссия құрамына Клиенттің өкілдері, Банктің өкілдері және қажет болған жағдайда – Жүйені әзірлеуші-фирманың өкілі, тәуелсіз сарапшылар енгізіледі. Комиссияның жұмысы үшін жоғарыда келтірілген тізім ішінен үштен кем емес өкіл қатысу қажет.

8.3. Комиссия Клиенттің өтінішін қарастыруды Клиенттің ЭСҚ Ашық кілт пен таласқа түскен электронды құжатқа мына кезеңдерден тұратын техникалық сараптама жасау арқылы жүргізеді: 1. операцияларды жүргізу уақыты белгіленеді;

 2. бақылау сомасын үлгілікпен салыстыра отырып есептеп шығару арқылы Тараптардың екі жағының да Жүйенің бағдарламалық қамтамасыздығының тұтастығы тексеріледі;

 3. Ашық кілттің Клиентке тиесілілігі және оның құжатты ресімдеу мезетіндегі әрекет етуі тексеріледі;

 4. Ашық кілттің түпнұсқалылығы Клиенттің жеке қолымен куәландырылған кілттің қағаздағы нұсқасымен салыстыру арқылы тексеріледі;

 5. Аталған Кілттік тасымалдаушының жұмыс қабілеттілігін тексеру үшін ұсынылған Кілттік тасымалдаушыны қолдана отырып 1 теңге сомасына сынақтық операция жүргізіледі. Деректер қорынан ЭСҚ дұрыстығы мен түпнұсқалылығы тексерілетін сынақтық операциялар бойынша деректер алынады;

 6. Жүйенің деректер қорының мұрағатынан деректер және талас тудырған операциялар ЭҚС алынады, және электронды қолдардың орындалуының түпнұсқалылығы тексеріледі.

Аталған техникалық сараптаманың негізінде, сараптама жүргізуге қатысқан Комиссия құрамы қол қоятын Акт жасалынады.

8.4. Комиссия шешімін Тараптар қабылдаған жағдайда, ол келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей орындалуы қажет.

8.5. Комиссия шешімін орындаудан бас тартқан жағдайда, Тараптар арасында туындаған дау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот органдарына қарастырылуға беріледі.

9. Шарттың әрекет ету мерзімі

9.1. Осы Шарт заңды күші бірдей, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан мемлекеттік және орыс тілдерінде 2 (екі) данада жасалды. Осы Шарттың мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндері арасында сәйкессіздік туындаған жағдайда Тараптар орыс тіліндегі нұсқаны басшылыққа алады.

9.2. Шарт Тараптардың осы Шартқа қол қойған мезетінен Тараптардың Жүйеге қосылу бойынша жұмыстардың бөліктерінде және Клиенттің Қосалқы жүйені орнатқаны үшін комиссияны төлегенінен бастап күшіне енеді.

9.3. Шарт Тараптардың Актіге қол қойған және Клиентті Жүйеде жұмыс істеуін үйрету мезетінен электронды құжаттар негізінде жүзеге асырылған есеп айырысуларды жүргізу бойынша жұмыстар бөліктерінде күшіне енеді және мерзімсіз әрекет етеді.

9.4. Осы Шарт осы Шарттан бас тарту арқылы осы Шартты бұзудың болжамды күніне дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын жазбаша хабарлама жібере отырып, Тараптардың біреуінің тілектері бойынша бір жақты тәртіпте бұзылуы мүмкін. Осы Шартты бұзу күніне дейін бұзу туралы хабарлама түскен күннен 3 (үш) жұмыс күні ішінде Тараптар осы Шарт бойынша бір бірінің алдында бұрынырақта туындаған барлық міндеттемелерді орындауға, өзара есеп айырысудың тексеру Актісі мен Шартты бұзу туралы келісімге қол қоюға міндетті.
10. Басқа да талаптар

10.1. Осы Шарттың ажырамас бөліктері болып табылатындар:

1) №1-1-Қосымша. «Клиенттің АЖО» орнатуға өтініш;

2) №1-2-Қосымша. «Еуразиялық банк» АҚ-да «Client’s Bank» заңды тұлғаларға қашықтан қызмет көрсету жүйесін пайдаланушыларға қауіпсіздік мәселелер бойынша ескертпе.


11. Тараптардың мекенжайлары мен қолдары
«Банк»:
«Еуразиялық банк» АҚ

050002, Алматы қ., Қонаев көшесі 56

ҚР ҰБ Монетарлық операцияларды есепке алу басқармасындағы (КШТҚКБ)

коршот: KZ67125KZT1001300285

СТН: 600900063755

БСН: 950240000112

БСК: EURIKZKA

КҰЖК: 30521653 SWIFT: EURI KZ KA


_________________ _______/_____________/
«______»______________20___ж.
М.О.
«Клиент»:
Ұйымның атауы ______________________________

Мекенжайы: ________________________________

тел/факс _______________________________

СТН __________________________________

Шот нөмірі ____________________________

_______________________________________

_______________________________________

Эл. мекенжайы _______________________________________________/_______________/

Қолы
«______»______________20___ж.


М.О.


Договор

на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания юридических лиц «Client’s Bank» в АО «Евразийский банк» № _____

г. ________________ «___»________________ 20__г.


АО «Евразийский банк», именуемый в дальнейшем Банк, в лице _____________________________________, действующего на основании Доверенности №______ от «____» _________________20___года с одной стороны и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _________________________________________________, действующего (ей) на основании _____________________ _________________________________________________,

с другой стороны, совместно именуемые Стороны пришли к соглашению заключить Договор на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания юридических лиц «Client’s Bank» в АО «Евразийский банк» (далее – Договор) о нижеследующем:


1. Предмет Договора

1.1. Банк оказывает услуги по обслуживанию юридических лиц по системе дистанционного банковского обслуживания «Client’s Bank» (далее – Система) на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Клиент оплачивает комиссию за подключение к Системе в размере ___________________________ тенге и предоставляемые услуги в соответствии с тарифами Банка, действующими на момент совершения операции (далее – Тарифы) на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Стороны признают, что используемые при совершении операций в Системе документы в электронной форме (далее – электронные документы), заверенные электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) и соответствующие требованиям, пункта 3.3. настоящего Договора, эквивалентны соответствующим документам на бумажном носителе и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон по настоящему Договору.

1.4. Стороны признают используемые ими по настоящему Договору системы телекоммуникации, обработки и хранения информации достаточными для обеспечения надежной и эффективной работы при приеме, передаче, обработке и хранении электронных документов.

1.5. Стороны признают используемую ими по настоящему Договору систему защиты информации, аутентификацию АРМ Клиента (привязка АРМ Клиента модуля Банк-Клиент к рабочей станции Клиента) достаточными для защиты от несанкционированного доступа, а также подтверждения авторства и подлинности электронных документов.

1.6. Клиент получает ключи Электронной Цифровой Подписи от Удостоверяющего центра, взаимодействие с которым регулируется отдельным договором.
2. Термины, используемые в Договоре

2.1. Система – система дистанционного банковского обслуживания юридических лиц «Client’s Bank», предоставляющая Клиенту возможность дистанционного управления своими банковскими счетами путём обмена электронными документами между Клиентом и Банком посредством модулей «Банк-Клиент» и/или «Интернет-Клиент».

2.2. Модуль «Интернет-Клиент» – программный комплекс, предоставляющий Клиенту возможность использования услуг Системы через web-сайт Банка, доступ к которому осуществляется через сеть Интернет.

2.3. Модуль «Банк-Клиент» – программный комплекс, предоставляющий Клиенту возможность использования услуг Системы путём подготовки электронных документов на своём локальном компьютере и передачи документов в Банк через сеть Интернет или модемный пул Банка.

2.4. Автоматизированное рабочее место Клиента (далее – «АРМ Клиента») – программный комплекс, устанавливаемый на Программно-технические средства Клиента для работы в Системе:


 1. программа обработки и хранения информации «Банк-Клиент» или «Интернет-Клиент» («Банк’c Софт Системс», г. Москва);

 2. средство криптографической защиты информации Onix Crypt IOLA (может быть изменено по усмотрению Банка) (ТОО «SoftKey-Казахстан» г. Алматы).

2.5. Программно-технические средства Клиента – компьютерное оборудование и программные средства, приобретаемые Клиентом перед установкой «АРМ Клиента» за свой счёт у третьих лиц:

  1. IBM PC совместимый персональный компьютер (далее – «ПК») следующей конфигурации: процессор – от Celeron 300, ОЗУ – от 64 Мб, жесткий диск со свободным объемом не менее 250 Мб;

  2. Операционная система Win'2000, Win XP, Windows Vista;

  3. Подключенный сетевой или локальный принтер;

  4. Модем с драйверами под установленную на компьютере операционную систему (в случае отсутствия выделенной линии Интернет);

  5. Линия телефонной связи или выделенная линия Интернет. В случае выделенной линии открытый порт 6363 на прокси – сервере для модуля «Банк-Клиент», и порт 443 для модуля «Интернет-Клиент».

  2.6. Регистрационное свидетельство – документ на бумажном носителе или электронный документ, выдаваемый удостоверяющим центром для подтверждения соответствия электронной цифровой подписи требованиям, установленным Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-II Об электронном документе и электронной цифровой подписи.

2.7. Электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания. ЭЦП позволяет установить автора электронного документа и/или средство аутентификации, с использованием которого осуществлена его передача и подтверждение, что документ не был изменен с момента его подписания. Допускается проставление под электронными документами одной и более электронных подписей, принадлежащих Клиенту и зарегистрированных в Банке.

2.8. Закрытый ключ (секретный ключ) – последовательность электронных цифровых символов, известная владельцу регистрационного свидетельства и предназначенная для создания электронной цифровой подписи с использованием средств электронной цифровой подписи.

2.9. Открытый ключ (публичный ключ) – последовательность электронных цифровых символов, доступная любому лицу и предназначенная для подтверждения подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе.

2.10. Ключевой носитель – электронное устройство, используемое Клиентом для хранения закрытого (секретного) и открытого (публичного) ключей.

2.11. Операционный день – период времени, в течение которого Банком осуществляется прием указаний о переводе денег и распоряжений о приостановлении либо отзыве таких указаний от Клиента и передача ему сообщений, связанных с осуществлением переводов денег в его пользу.

2.12. Рабочая станция - компьютер, на котором Клиент осуществляет операции в Системе.

2.13. УЦ – Удостоверяющий центр. Юридическое лицо, удостоверяющее соответствие открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также подтверждающее достоверность регистрационного свидетельства.
3. Порядок применения электронных документов в расчетах

3.1. Прием документов в электронном виде от Клиента производится Банком 24 часа в сутки, 365 дней в году.

3.2. Документы, отправленные в Банк датой текущего Операционного дня, включая период до 17:00 времени Алматы, принимаются Банком к исполнению текущей датой валютирования.

3.3. Каждая из Сторон может в электронной форме передавать другой стороне или получать от другой стороны любой из следующих документов: 1. платежное поручение (в том числе зарплатные, пенсионные, таможенные и социальные платежи);

 2. выписки по счетам Клиента;

 3. электронные копии платежных документов о поступлении денег на банковские счета Клиента;

 4. заявление на перевод иностранной валюты;

 5. заявление на покупку, продажу, конвертацию валют;

 6. иные платежные документы, установленные нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

Допускается передача другой информации неплатежного характера, но эта информация не является основанием возникновения обязательств по настоящему Договору.

3.4. Требования к оформлению электронных документов основываются на нормативных правовых актах Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК) по правилам оформления платежных документов и иных законодательных актов Республики Казахстан и предполагают соответствие реквизитов электронных документов оригиналам на бумажных носителях.

3.5. Электронный документ порождает обязательства Клиента и Банка по настоящему Договору, если он надлежащим образом оформлен, заверен ЭЦП, доставлен с использованием Системы передающей Стороной, а принимающей Стороной проверен и принят.

3.6. Стороны должны уведомлять друг друга о фактах неполучения квитанции на переданный электронный документ в день его отправки.


4. Права и обязанности Сторон

4.1. Стороны обязуются:

 1. при использовании электронных документов руководствоваться правилами и требованиями НБРК, законодательства Республики Казахстан и настоящим Договором;

 2. использовать системы телекоммуникаций, обработки, хранения и защиты информации только на работоспособном и исправном оборудовании, проверенном на отсутствие компьютерных вирусов и программ, способных нанести вред Системе и Сторонам;

 3. не разглашать третьей стороне (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан или дополнительным соглашением Сторон), конкретные способы защиты информации, применяемые в Системе;

 4. немедленно информировать другую Сторону обо всех случаях подозрений на несанкционированный доступ в системы телекоммуникации и к секретным ключам, а также утраты, похищения или повреждения программно-технических средств систем телекоммуникации, обработки, хранения и защиты информации для проведения смены ключей и других согласованных действий с другой Стороной по поддержанию в рабочем состоянии вышеуказанных программно-технических средств;

 5. в случае компрометации своего Закрытого ключа немедленно прекращать пользоваться этим ключом, или в случае получения уведомления от другой Стороны о подозрении на несанкционированный доступ в Систему немедленно заблокировать все операции с электронными документами другой Стороны;

 6. обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в электронных документах;

 7. хранить электронные документы и квитанции на них заверенные электронной цифровой подписью в течение 3 (трёх) лет;

 8. по требованию другой Стороны предоставить не позднее следующего рабочего дня соответствующим образом оформленные бумажные экземпляры электронных документов, направленных/полученных через Систему.

4.2. Стороны имеют право при взаимном согласии производить замену систем телекоммуникаций, обработки, хранения и защиты информации.

4.3. Банк обязуется:

 1. в течение 7 (семи) операционных дней с момента заключения настоящего Договора, предоставить Клиенту инструктивные материалы, содержащие руководство пользователя по работе с Системой и провести обучение Клиента пользованию «АРМ Клиента» с составлением Акта обучения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;

 2. провести регистрацию доступа Клиента к Системе;

 3. выполнять распоряжения на перевод денег со счета Клиента, переданные в Банк с использованием Системы, расшифрованные с помощью ключа Банка и заверенные ЭЦП Клиента;

 4. после заключения настоящего Договора и оплаты Клиентом надлежащих комиссий в соответствии с Тарифами Банка, установить Клиенту «АРМ Клиента» в течение 7 (семи) операционных дней;

 5. до 10 (десятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять Клиенту счет-фактуру об оплате ежемесячной абонентской платы за пользование Системой.

4.4. Банк имеет право:

 1. ежемесячно изымать в безакцептном порядке с банковского счета Клиента сумму комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами Банка;

 2. на безакцептное изъятие задолженности Клиента по настоящему Договору как по счетам, открытым в Банке, так и по счетам, открытым в других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

 3. вносить изменения в механизмы защиты Системы по своему усмотрению;

 4. блокировать доступ Клиента в Систему в случае, истечения срока действия регистрационного свидетельства Клиента;

 5. заблокировать доступ Клиента к системе при отсутствии движений по счету либо отсутствии денег на счете Клиента в течение шести месяцев подряд. В случае отсутствия движений по счету либо отсутствия денег на счете более двенадцати месяцев, Договор расторгается;

 6. в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Банка с предварительным уведомлением Клиентов за 14 календарных дней до дня введения изменений в действие посредством доступных средств связи.

 7. не предоставлять услуги Системы в случае отсутствия у Клиента действительного регистрационного свидетельства открытого ключа.

 8. при закрытии банковского счета, используемого для работы в Системе, по инициативе Клиента, либо по инициативе Банка, Банк имеет право в одностороннем порядке отключить Клиенту доступ в Систему.


4.5. Клиент обязуется:

 1. приобрести у третьих лиц и ввести в эксплуатацию Программно-технические средства в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Договора в течение 3 (трёх) дней с момента заключения настоящего Договора;

 2. не модифицировать, не декомпилировать, не тиражировать или передавать третьей стороне программно-техническое обеспечение, установленное Банком по настоящему Договору;

 3. произвести оплату за установку «АРМ Клиента» согласно тарифам Банка в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания настоящего Договора в безналичном или наличном порядке;

 4. предоставить Банку право ежемесячно изымать в безакцептном порядке со счета сумму комиссионного вознаграждения согласно Тарифам;

 5. предоставить Банку право на безакцептное изъятие задолженностей по настоящему Договору как по счетам, открытым ему в Банке, так и по счетам, открытым ему в других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

 6. сохранять конфиденциальность всей информации, связанной с использованием Системы, в том числе все пароли и коды, предназначенные для работы в Системе, закрытые ключи ЭЦП, а также иную информацию, связанную с исполнением настоящего Договора.

 7. за собственный счет поддерживать в рабочем состоянии свои программно-технические средства, используемые в соответствии с настоящим Договором;

 8. корректно отключать Ключевой носитель в соответствии с проведённым инструктажем Банка каждый раз после завершения работы с АРМ;

 9. в случае вызова специалиста Банка для устранения неполадок, вызванных в «АРМ Клиента», по вине Клиента производить оплату согласно Тарифам Банка;

 10. в случае переноса «АРМ Клиента» с одной рабочей станции на другую, либо при изменении сетевых настроек Рабочей станции незамедлительно уведомить Банк для проведения соответствующих работ.

 11. возместить Банку все убытки, понесенные последним в результате несоблюдения Клиентом условий настоящего Договора и инструктивных материалов;

 12. предоставлять в Банк электронные документы, заверенные ЭЦП Клиента;

 13. заключить с УЦ публичный договор, находящийся в свободном доступе. Шаблон публичного договора можно получить из открытых источников (Банк, web-сайт УЦ, непосредственно в УЦ);

 14. периодически (не реже 1 раза в год) проводить замену ключей – генерировать Закрытый ключ и соответствующий Открытый ключ;

 15. Предоставлять в Банк действительные регистрационные свидетельства.

В случае замены лиц, имеющих право подписи документов (увольнение, замена бухгалтера/руководителя и другое) предоставлять в Банк документ с образцами подписей и оттиска печати, регистрационное свидетельство на имя нового подписывающего лица.

При непредставлении регистрационного свидетельства, Банк блокирует действие ЭЦП уволившегося/замененного представителя Клиента в Системе;

16) В случае утери или компрометации Закрытого ключа Клиент обязан в кратчайшие сроки поменять ключи и регистрационное свидетельство ЭЦП в УЦ и предоставить новое регистрационное свидетельство в Банк.
4.6. Клиент имеет право:

1) предоставить Банку доверенность на получение первоначального регистрационного свидетельства от УЦ. В противном случае Клиент самостоятельно получает и предоставляет в Банк регистрационное свидетельство.


5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Стороны не несут ответственности за убытки, понесенные одной из Сторон в результате использования электронных документов, в том числе при исполнении ошибочных электронных документов, если эти документы ненадлежащим образом одной Стороной оформлены и доставлены, а другой Стороной проверены и приняты.

5.3. Ответственность за своевременность и правильность совершения расчетных операций на основании электронных расчетных документов Банк несет в соответствии с Договором текущего банковского счета.

5.4. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате любых действий третьих лиц, включая, но, не ограничиваясь, контрагентов Клиента, которым по любым основаниям стали доступны «АРМ Клиента» или ключи, если это стало возможным по неосторожности, в том числе включая небрежность, или умысел Клиента.

5.5. При блокировке пароля в модуле «Интернет-Клиент» Банк формирует новый пароль, который направляется Клиенту на электронный адрес, указанный в п. 11. «Адреса и подписи Сторон» настоящего


Договора.

При получении пароля, Клиент обязуется незамедлительно изменить его на собственный пароль. В противном случае, Банк не несет ответственность за несанкционированный доступ к Системе.


6. Форс – Мажор

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных Постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих функций и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. Сторона, пострадавшая от влияния обстоятельств непреодолимой силы, доводит в течение 5 (пяти) рабочих дней до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может потребовать от Стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, доказательства происшедших событий.
7. Особые условия

7.1. Клиент и Банк взаимно обязуются принимать на себя в полном объеме все обязательства, вытекающие из электронных документов, подписанных от их имени ЭЦП, Регистрационные свидетельства которые зарегистрированы в соответствующем списке Открытых ключей, если при проверке эти подписи признаются достоверными и к моменту приема документа не было зафиксировано официального заявления подписавшего документ лица о компрометации своего личного ключа или программного обеспечения.

7.2. Невыполнение любой из Сторон этого условия является основанием для расторжения Договора по инициативе другой Стороны.

7.3. Ответственность Банка за исполнение документов, заверенных скомпрометированной подписью, наступает со следующего операционного дня, после получения письменного уведомления Клиента о компрометации подписи.

7.4. Письменные уведомления считаются полученными другой Стороной, если они вручены ей под роспись или направлены заказным письмом по адресу, указанному в разделе 10 настоящего Договора.

7.5. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению Сторон и действительны в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.


8. Порядок разрешения споров

8.1. Разрешение возникших между Сторонами споров, связанных с применением ЭЦП, осуществляется создаваемой для разрешения каждого конкретного спорного случая Экспертно-технической комиссией (далее – Комиссия).

8.2. Клиент представляет Банку заявление, содержащее существо претензии с указанием на электронный документ с ЭЦП, на основании которого Банк выполнил операции по счёту Клиента. Банк обязан в течение не более 7 (семи) рабочих дней от даты подачи заявления Клиента сформировать Комиссию для рассмотрения заявления. В состав комиссии включаются представители Клиента, представители Банка и при необходимости – представитель фирмы-разработчика Системы, независимые эксперты. Для работы Комиссии необходимо присутствие не менее трех представителей из вышеприведенного списка.

8.3. Комиссия проводит рассмотрение заявления Клиента путем технической экспертизы Открытого ключа ЭЦП Клиента и оспариваемого электронного документа, включающей следующие этапы: 1. устанавливается время проведения операции;

 2. проверяется целостность программного обеспечения Системы обоих Сторон, путем вычисления контрольной суммы и ее сравнения с эталонной;

 3. осуществляется проверка принадлежности Открытого ключа Клиенту и его действенность в момент оформления документа;

 4. проверяется подлинность Открытого ключа путем сравнения его с распечаткой этого ключа, заверенной физической подписью Клиента;

 5. проводится тестовая операция на сумму 1 тенге с использованием предъявленного Ключевого носителя для проверки работоспособности данного Ключевого носителя. Из базы данных извлекаются данные по тестовой операции, по которым проверяется правильность и подлинность ЭЦП;

 6. извлекаются данные и ЭЦП оспариваемой операции из архива базы данных Системы, и проверяется подлинность выполнения электронной подписи.

На основании данных технической экспертизы составляется Акт, который подписывается составом Комиссии, принявшим участие в проведении экспертизы.

8.4. В случае принятия Сторонами решения Комиссии, оно должно быть выполнено не позднее следующего рабочего дня.

8.5. В случае отказа от исполнения решения Комиссии, Стороны передают возникший между ними спор на рассмотрение в судебные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае возникновения разночтений между текстами настоящего Договора на государственном и русском языках, Стороны руководствуются текстом на русском языке.

9.2. Договор вступает в силу, в части работ по подключению Сторон к Системе с момента подписания настоящего Договора Сторонами и оплатой Клиентом комиссии за установку Подсистемы.

9.3. Договор вступает в силу в части работ по проведению расчетов осуществляющихся, на основании электронных документов с момента подписания сторонами Акта установки и обучения Клиента работе в Системе и действует бессрочно.

9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по желанию одной из Сторон при письменном уведомлении не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора путём отказа от настоящего Договора. До даты расторжения настоящего Договора Стороны обязаны исполнить друг перед другом все ранее возникшие обязательства по настоящему Договору в течение 3 (трёх) рабочих дней после подачи письменного уведомления о расторжении, подписать Акт сверки взаимных расчётов и Соглашение о расторжении Договора.
10. Прочие условия

10.1. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

1) Приложение №1-1. Заявление на установку «АРМ Клиента»;

2) Приложение №1-2. Памятка по вопросам безопасности для пользователей системы дистанционного обслуживания юридических лиц «Client’s Bank» АО «Евразийский банк».


11. Адреса и подписи Сторон
«Банк»:
050002, Республика Казахстан,

г. Алматы, ул. Кунаева, 56

Корсчет: KZ67125KZT1001300285 в Управлении учета монетарных операций (ООКСП) НБ РК

РНН: 600900063755

БИН: 950240000112

БИК: EURIKZKA

ОКПО: 30521653 SWIFT: EURI KZ KA

_________________ _______/_____________/


«______»______________20___г.
М.П.
«Клиент»:
Наименование организации ______________________________

Адрес: ________________________________

тел/факс _______________________________

РНН __________________________________

номер счета ____________________________

_______________________________________

_______________________________________

Эл. адрес ______________________________


____________________/_______________/

Подпись


«______»______________20___г.
М.П.
«Еуразиялық банк» АҚ заңды тұлғаларына «Client’s Bank» қашықтан банктік қызмет көрсету жүйесі бойынша қызмет көрсету шартына

№1-1 ҚосымшаПриложение №1-1

к Договору на обслуживания по системе дистанционного банковского обслуживания юридических лиц «Client’s Bank» в АО «Евразийский банк»


«Клиенттің АЖО» орнатуға өтініш
Осы арқылы осы Шарттың 2.5-тармағында көрсетілген бағдарламалық-техникалық құралдардың бар екендігін растаймын және заңды тұлғаларға «Client’s Bank» қашықтан банктік қызмет көрсетудің «Клиенттің АЖО» жүйесінің орнатылуын сұраймын. Модулі:

 Банк–Клиент

 Интернет–Клиент

Келесі шоттарға қашықтан қатынасу үшін

_______________________________________________:

(ұйымның атауы)

ағымдағы шоттар (шот нөмірі, валютасы, шот түрі (белсенді /пассивті)): ________________________________________________

________________________________________________

жинақ шоттары (шот нөмірі, валютасы, шот түрі пассивті):

________________________________________________

________________________________________________

Қызмет көрсетудің негізгі филиалы

________________________________________________

(Сіз қызметін пайдаланатын және негізгі шоттарыңыз бар филиал көрсетіледі)

болып саналсын.

Кеңес алу үшін филиал Инженерінің Телефоны ____________Қосымша мәліметтер:

Өтінімді толтырған кезде ________________
Позициясы

Белгі

Ескертпе

1. Орнатудың нақты мекенжайы2. Байланыс үшін телефондар3. Байланысқа түсетін тұлғаның Т.А.Ә.4. «Клиенттің АЖО» * орнату қажет компьютерлердің саны
Жүйелік орнату немесе әрбір ЖК өз ЭСҚ кілттері белгіленсін

5. Компьютерде USB-порттың болуы
USB-портқа Кілттік тасымалдаушы қосылады

6. Модемнің болуы
Шығарушы, моделдің таңбалануы, және қолданылатын жылдамдығы

7. Бөлінген желінің болуы
Провайдер, каналдардың ені

8. Интернетке басқа қатынасу
Провайдер, қосылу жылдамдығы

9. Алынып тасталған10. Басқа Банк – Клиенттердің болуы11. Электронды құжаттағы қойылған қолдар саны
1-ден 2 қолға дейін мүмкін

12. Бірінші қойылатын қолдардың болуы
Бірінші қойылатын қолдардың саны шектелмеген

13. Екінші қойылатын қолдардың болуы
Екінші қойылатын қолдардың саны шектелмеген

14. Санкциялау қызметтерінің қажеттілігі
Сома мөлшері немесе Банк-Клиент үшін операциялар түрі бойынша санкциялау бапталу мүмкін. Интернет–Клиенте осы мақсаттар үшін екінші қойылатын қолдар қолданылады.

15. Бухгалтерлік бағдарламалардың болуы
Бағдарламаның атауларын көрсету

* – бірнеше компьютерлер болған жағдайда, Клиент әрбір жұмыс станциялары үшін 2.5-тармақтың орындалуын растайды.

Орнату кезінде техникалық маманның қатысуы, сондай-ақ Актіде бірінші басшының мөрі мен қойылған қолының қажеттілігі ескертілген. Маған қосылу тәртібі түсіндірілді және мен Банк инженерінің бухгалтерлік жүйені баптау бойынша ғана ұсынымдар беретіндігімен, осыған байланысты бухгалтерлік жүйе бойынша маманның қатысуы лазым екендігінен хабардармын.
Т.А.Ә. __________________________________________

Қызметі ____________________________________
Қолы _______________________

М.О.
Күні: ____/____________/________

Уақыты: __________/_____________Каталог: userfiles
userfiles -> Внутренний контроль производства и контролируемые испытания продукции
userfiles -> Технические правила
userfiles -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
userfiles -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
userfiles -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
userfiles -> Шу ауданының әкімі І.Ә. Тортаевтың ауданның 2012 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары туралы есебі
userfiles -> Шортанова алшайым ахылбековна қазақстандағы ғылыми кітаптар басылымының тарихы
userfiles -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет