Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г за втори приемДата01.05.2016
өлшемі105.08 Kb.
түріПрограмаП Ъ Р В А П О К А Н А ЗА 2013г.


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.
за втори прием на заявления за подпомагане по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на СНЦ «МИГ – Ардино» по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.
СНЦ „МИГ – Ардино”, с Решение № 01 на УС от 28.02.2013 г. и Заповед №10/28.02.2013 година на изп.директор обявява покана за набиране на заявления за подпомагане по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на СНЦ «МИГ – Ардино», чрез открита процедура за конкурентен подбор.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегията за местно развитие се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цели на мярката:

1.Да се подобри мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес на територията на МИГ Ардино, чрез подобряване на пътната инфраструктура;

2. Да се подобри ВиК инфраструктурата в селата

3.Да се подобри достъпа на населението до културни, спортни, и свързани със свободното време и отдиха услуги;

4.Да се подобри достъпа на населението до социални услуги, и по –специално този на децата и уязвимите групи от населението
Обхват на мярката:

Територията на МИГ - Ардино


Бюджет за съответния период на прием:

Финансовата помощ за съответния период на прием включва общата стойност на финансиране по мярката за 2013 година, който е в размер на 500 000.00 лв. /петстотин хиляди лева/, т.е. 100 % от определения за 2013 г. разполагаем индикативен бюджет по мярката.ЗАБЕЛЕЖКА:

След одобрение от страна на УО на ПРСР на внесено искане за промяна, към бюджета за прием на проекти по мярката, ще се включи незначителен остатък по мярка 321 за 2012 г.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1.Да имат седалище на територията на МИГ- Ардино;

2.Дейностите по проекта да се изпълняват на територията на МИГ- Ардино;

3.Основният предмет на дейност на юридическите лица с нестопанска цел да е свързан с дейността/услугата, за която кандидатстват да развиват;

4.Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд «Земеделие»;

5.Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на общини.

6.Не са в производство по ликвидация, с изключение на общини.

7.Нямат изискуеми публични задължения към държавата и общините, с изключение на самите общини.

8. Заявленията за подпомагане, следва да са в съответствие с действащото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията.


Допустими дейности:

Мярката предоставя подкрепа за инвестиции, целящи подобряване на основните услуги за икономиката и населението на територията на МИГ- Ардино. Подкрепата е за създаване на основни услуги, отнасящи се до едно селище или група от населени места, и свързаното с това обезпечаване/рехабилитация на местна малко-мащабна инфраструктура. По тази мярка ще се предоставя финансова помощ за инвестиции в инфраструктура и оборудване с цел развитие на услугите за населението и икономиката на територията на МИГ Ардино- в това число: • Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове; строителството на нови пътища се подпомага в изключителни случаи, когато кандидатът може да докаже важни социални и икономически ползи;

 • Строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения.

 • Строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения.

 • изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци (само трупосъбирателни площадки);

 • Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на електрическа и/или топлинна енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, в които се предоставят различни услуги на общността, от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за биогорива или произведена от биомаса или други ВЕИ топлинна/електрическа енергия. В случаите на когенерация (комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия), капацитетът на инсталацията следва да бъде базиран на топлинното потребление на сградите /Директива 2004/8/ЕС/.

 • Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на обществени услуги;

 • Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги(културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;

 • Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (вкл.спортни, младежки центрове и др.);

 • Изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, базирани на използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги, др.), включително създаването на мобилни центрове.


Допустими разходи:

1.Разходи за изграждането или подобряването на сгради и друга недвижима собственост;

2.Разходи за закупуване на нови машини и оборудване, вкл.компютърен софтуер до пазарната стойност на активите; книги, аудио и видео материали, ако са част от инвестиция за създаване или повишаване на качеството на услугата.;

3.Общи разходи, свързани с разходите по точки 1 и 2. Тези разходи не може да превишават 12% от общите допустими разходи по проект.


Допустими за финансово подпомагане са следните разходи, предназначени за постигане целите на проекта:

1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;

б) непредвидени разходи в размер до 5 % от стойността на одобрените разходи по буква "а";

2. закупуване на нови машини, съоръжения, обзавеждане и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;

3. закупуване на книги, аудио- и видеоматериали до пазарната им стойност, ако са част от инвестиция за предоставяне на нова услуга, включително чрез финансов лизинг;

4. разходи за закупуване на превозни средства до пазарната им стойност за осигуряване на услугите за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 7, 9 и 10 от Наредба № 25 от 29 юли 2008 г., включително чрез финансов лизинг;

5. общи разходи, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери, включващи разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен проект, само в случаите на чл. 21, ал. 2 от Наредба № 25 от 29 юли 2008 г и/или работен/технически проект, по смисъла на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разходите за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, авторски надзор, такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, както и разходи за изработване на информационна табела или билборд.
Финансови параметри за проектите (минимален и максимален размер)

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 350 000 лева.
Размера на финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти) е:

1.За проекти на община Ардино– до 100% от общите допустими разходи по проекта;

2.За проекти на ЮЛНЦ и читалища, негенериращи приходи в обществен интерес – до 100% от общите допустими разходи по проекта;

3. За проекти на читалища и ЮЛНЦ, непопадащи в т.2 – до 70% от общите допустими разходи по проекта;

Разликата между пълния размер на одобрените разходи по проекта и размера по т.3 се осигурява от кандидата.

Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
Финансовата помощ за ползвател - юридическо лице с нестопанска цел или читалище, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години (годината на плащане и две предходни години, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 1, когато финансовата помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро).
Допустими кандидати

Финансовата помощ е предназначена за: • Община Ардино;

 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ- Ардино;

 • Читалища, вписани по Закона за читалищата, с регистрация, седалище и/или адрес на управление на територията на МИГ- Ардино.


Община Ардино може да кандидатства с нов проект и преди подаване на заявка за окончателно плащане по предходен проект.
Кандидати с подадени заявления за подпомагане или ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ за инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в" или т. 10 от Наредба № 25 от 29 юли 2008 г могат да кандидатстват за подпомагане при наличие на предходен проект за инвестициите по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в" или т. 10, по който не е подадена заявка за окончателно плащане
Критерии за избор на проекти

Решение за одобрение или отхвърляне на проект се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със:1. Задължителните критерии - целите, дейностите и изискванията на мярката

1.1. Дейностите по проекта са свързани и устойчиви, т.е. съответстват на подхода ЛИДЕР.

1.2. Съответствие на проектното предложение с целите и приоритетите на СМР, т.е.ясна връзка между целите на проекта и предложените дейности и общата цел, поне един от приоритетите и поне една от специфичните цели /подцели на СМР на СНЦ «МИГ-Ардино».

1.3. Добра обосновка на проекта, т.е ясно описание на дейностите в съответствие с целите на проекта/Дейностите и целите да са формулирани ясно и конкретно. Наличие на силно съответствие между цели и дейности за тяхното постигане. Описаните дейности и времевият график за тяхното изпълнение да са добре съгласувани; реалистични очаквани резултати от проекта.

1.4. Съответствие на дейностите по проекта с обхвата и условията на мярката.

1.5. Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на разходите, посочени в Наредбата към съответната мярка от ПРСР и Указанията за кандидатстване по реда на СМР към СНЦ „МИГ – Ардино” .

1.6. Обоснованост и реалистичност на предложените разходи и баланс между дейностите и планираните разходи

1.7. Предвиждане на бюджет в проекта за изпълнение на мерките за информация и публичност .
2.Приоритетни критерии за избор на проекти:

Приоритетно ще бъдат класирани проекти:

1. За развитие /предоставяне на услуги на уязвими групи от населението (деца, жени, младежи, възрастни хора и хора с увреждания) – 30т.

2. Наличие на технически/работен проект, приложен към заявлението за подпомагане – 20т.

3. Опазване на околната среда – 30 т.

4. Използващи интегриран подход – 20 тПериод на приемане на заявления:

Заявленията за подпомагане се подават от 01.04.2013 г. до 31.05.2013 година. всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа. в запечатан плик в офиса на СНЦ «МИГ – Ардино» на адрес: гр.Ардино 6750, ул. «Пирин» №20 лично, по пощата с обратна разписка или по куриер. В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и часа на пристигане на пощенската пратка в офиса на МИГ - Ардино.


Заявлението и съпътстващите го документи, изисквани от МИГ – Ардино се подават в ОРИГИНАЛ, ЕДНО КОПИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, заверено „вярно с оригинала” с подпис на официалният представител на кандидата (по съдебно решение), и ЕДНО КОПИЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ( CD).

Препоръчително е кандидатите да представят допълнително по още 1/едно/ копие на хартиен носител на Заявлението и съпътстващите го документи, изисквани от МИГ – Ардино, което е изискуемо за нуждите и целите на отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” в Областна разплащателна агенция – Кърджали към ДФ „Земеделие” съгласно техните процедури при одобрение.
Краен срок за подаване : 17.00 часа на 31.05.2013година.

Заявленията подадени след крайния срок няма да бъдат разглеждани.
Период на консултиране на бенефициентите при подготовка на проектни предложения:

Консултации на заинтересованите лица ще се предоставят всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на СНЦ «МИГ – Ардино», на адрес гр.Ардино, ул.«Пирин» №20, от 28.02.2013г. до 30.05.2013г. вкл. след писмено заявление от страна на бенефициента до МИГ.

Кандидатите могат да задават въпроси и по: • е-mail-а на МИГ – Ардино: migardino@yahoo.com

 • телефон 03651/4153

Заявлението за подпомагане, указания, пълния пакет от документи за кандидатстване както и допълнителна информация относно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” са публикувани на интернет страницата на МИГ – Ардино: http://www.mig-ardino.bg/

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на СНЦ „МИГ – Ардино”.

Подробна информация относно обхвата на дейностите, финансовите условия, изискванията към кандидатите, изискванията към проектите и допустимите разходи можете да намерите в Наредба № 25 от 29.07.2008година за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от ПРСР.

За всички неуредени в текстовете по мярката случаи се прилага нормативната уредба по Наредба № 25 от 29.07.2008 г. и Наредба № 23/18.12.2009. За неуредените въпроси, противоречие или тълкуване на приложимото право във връзка с прилагането на мерките от СМР превес имат нормите на Наредба № 23/ 18.12.2009 год.на МЗХ.

СНЦ „МИГ – Ардино” е в правото си да изменя приложените образци на формуляри и документи за кандидатстване при всяко изменение на основната нормативна уредба - Наредба № 25 от 29.07.2008 г. и Наредба № 23/18.12.2009 година.

СНЦ „Местна инициативна група - Ардино”

Република България, област Кърджали

гр. Ардино, ул.”Пирин” № 20

тел. 00359 3651 4153; факс 00359 3651 4153

e-mail: migardino@yahoo.com; www.mig-ardino.bg


Достарыңызбен бөлісу:


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет