ОҚытушыға арналған пәннің ОҚу бағдарламасы семейДата02.05.2016
өлшемі146.47 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛIГI


СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРIМ атындағы МЕМЛЕКЕТТIК УНИВЕРСИТЕТI

СМЖ 3 деңгейлі құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-11.1.22/01-201_

ПОӘК

«Кәсіби бағытталған шет тілі»№2 баспа «__» __ 201_ ж., №1 баспа «__» __ 201_ ж. орнына

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


«Кәсіби БАҒЫТТАЛҒАН ШЕТ тілі»

мамандық үшін 5В070400 – «Есептеу техникасы және программалық қамсыздандыру» және 5В070200 – «Автоматтандыру және басқару»


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей

201_
Алғы сөз

1 ҚұрастырЫЛған

Құрастырушы________ «_____»_________ 201_ ж.

Е.Т. Жанузаков, оқытушы, кафедра «Автоматика және электротехника»2 Талқыланды

2.1 Кафедра мәжілісінде «Автоматика және электротехника»

Хаттама № « ____ » ________ 201_ ж.

Кафедра меңгерушісі __________ А.Д.Золотов

2.2 Факультеттің «Ақпараттық-коммунмкациялық технологиялар» оқу-әдістемелік бюросынң отырысында қарастырылды.

Хаттама № ____ «_____» _______ 201_ ж.

Төраға __________ Б.Ш. Турусбекова

3 бекітілГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама № _____ « _____» ________ 201_ ж.

Төраға___________ Г.К.Искакова
4 №1 БАСПА «__» __ 201_ ж. ОРНЫНА

Мазмұны


1

Қолдану саласы …………………………………...................................

4
2

Нормативті сілтемелер............................................................................

4

3

Жалпы ережелер.......................................................................................

4
4

Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны.........................................................

6
5

Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тақырыптар тізімі...........

7
6

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы.........................

7

7

Әдебиеттер ..............................................................................................

9

1 Пайдалану облысы


Пәннің оқу - әдістемелік комплексі «Кәсіби бағытталған шет тілі», 5В070400 – «Есептеу техникасы және программалық қамсыздандыру» және 5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығының студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен таныстырады, оқу процессінде студенттер керекті және өзекті мәліметтер алады және олардың ой-өрiстерi айтарлықтай кең болулары керек. Пәнді оқыту үшін оқу - әдістемелік комплексі ең негізгі жетекшісі болады.
2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР.

Аталған оқытушыға арналған бағдарлама «Кәсіби бағытталған шет тілі» пән бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттардық талаптары мен ұсыныстарына сай бекітеді:

-Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары;

- 5В070200– «Автоматтандыру және басқару» мамандығының эллективті пәндер каталогы бойынша;

- СТУ 042-ГУ-4-2014 Университет стандарты «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және рәсімдеу жалпы талаптары»;

- ДП 042-1.01-2014 Құжатталған рәсімдеме «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы және мазмұны»


3 Жалпы мағлұматтар

3.1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы

Студенттер болашақ мамандықтарына қатысты лексиканы кәсіби тілдік қатынаста дұрыс қолдану арқылы шет тілді терең меңгеріп, ағылшын кәсіби тілде сауатты сөйлей білуге және мамандыққа қатысты іскери құжаттарды сауатты жазуға үйренеді. Шет тілін мамандыққа сай үйрету ағылшын тілнің қоғамдық-әлеуметтік қызметі мен кәсіптік-өндірістік салаларда кеңінен қолданылуын жүзеге асыруға ықпал етеді.

Мұндай топтардың біріне ІТ-технологиялар саласының мамандары жатады. Сондықтан «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні өзіндік тұрғыдан алғанда болашақ мамандарға кәсіби салада керек болатын қосымша тіл болып қана қоймай, кәсіптік білім берудегі негізгі компоненттердің бірі болмақ.


3.2. «Кәсіби бағытталған шет тілі» курсының негізгі мақсаты мен міндеті студенттерден кәсіби компетенция құру. Бұл компетенция дүниежүзілік кәсіби ортада ағылшын тілін мәдени тұрғыда кәсіби қолдану білулері тиіс. Мақсатқа жету барысында студенттерде міндетті түрде коммуникативтік және мәдени аралық компетенцияны, яғни ағылшын тілін жете меңгеріп ағылшын тіліндегі кәсіптік әдебиеттерді еркін оқи алатын, құжаттарды еркін өңдейтін, кәсіби жұмыстарды еркін презентациялай алатын және ауызша, жазбаша, электронды коммуникацияны ағылшын тілінде көрсете алатын мамандар дайындау қажет.
3.3. Курстын қызметі мынандай: тәжірбиелік қарым қатынасты арттыру және іздемелі, қарамалы,таныспалы оқуды дамыту; кәсіби-бағдарлы мәтіндерді мазмұндама жасау үшін жазбаша жаза білу; тезистер, мақалалар, баяндамалар, жұмыс беруші және әріптестеріне хат жаза білу , сонымен қатар кәсіби бағдарлы ауызекі тілде жетік меңгеру.
3.4 Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:

 • мамандық бойынша ғылыми-техникалық сипаттағы ауызша және жазбаша мәтіндердің функционалды ерекшеліктерін білулері тиіс;

 • кәсіби коммуникацияда қабылдаған құжаттарды рәсімдеудің талаптарын білулері керек;

 • дүниежүзілік кәсіби қауымдастықтың коммуникативті стратегиясын білулері тиіс;

 • кәсіби тақырыптағы ауызша сөйлемдерді ұға білулері тиіс;

 • мамандыққа байланысты тақырыптарды талқылауға қатысу;

 • мультимедиалық технологиялар арқылы кәсіптік тақырыптағы өз бетінше ауызша хабарлама жасай білулері тиіс;

 • түрлі таңбалы жуйеде құрылған (мәтін, кесте, графика, диаграмма, аудиовизуалды қатар және т.б) басқа тілді бастаулардан керекті ақпаратты ала білулері тиіс;

 • кәсіптік біліктілікті қалыптастыруға мүмкіндік беретін қажетті ақпаратты меңгеру мақсатымен мамандық бойынша оқу және ғылыми әдебиеттерді пайдалану іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыра білулері тиіс;

 • оқу-кәсіби қарым-қатынас есептерін шешуге арналған пәндік және тілдік білім жүйелерін қолдана білулері тиіс.

3.5 Курстың пререквизиттері: • Шет тілі І

 • Шет тілі ІІ

3.6 Курстың постреквизиттері:

Кесте 1 - Жұмыстық оқу жоспарынан көшірмеКурс

Семестр

Кредиттер

Дәр.

сағ.


Тәж.

сағ.


Зерт.

сағ.


БОӨЖ

сағ.


БӨЖ,

сағ.


Барлығы,

сағ.


Қорытын-ды бақылау-дың формасы

1

1

1

-

30

-

22,5

67,5

120

Емтихан

(тест)


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫКесте 2

Тақырыптардың аталуы және мазмұны

Сағаттар саны

1

2

Модуль 1 - Лингвистикалық біліктілікті қалыптастыру

Тақырып 1. ««ЕТ және БҚ ету», «А және Б» мамандықтарына тиісті тақырыптар бойынша алған ауызша біліктілікті дамыту және бекіту.

3

Тақырып 2. Кәсіби біліктілікті қалыптастыруға мүмкіндік беретін мамандыққа қажетті ақпаратты меңгеру мақсатымен мамандық бойынша оқу және ғылыми әдебиеттерді пайдалану, алдағы уақытта ауызша және жазбаша реферативті формада іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру.

3

Тақырып 3. ««ЕТ және БҚ ету», «А және Б» мамандықтары бойынша терминологиялық анықтамалар.

3

Модуль 2 - Прагматикалық біліктілікті қалыптастыру

Тақырып 4. Прагматикалық тілдік дәрежесінің бірлігі-тіл, сөз, мәтін. Ғылыми, іс-қағаздары,публицистикалық стилдері бойынша мәтіндер. Қарым –қатынас стильдері : официалды, официалды емес. Коммуникативті жағдайлар (мамандыққа байланысты)

3

Тақырып 5. «Бағдарламаның пайда болу тарихы және дамуы», «Бағдарламашының кәсіби мерекесі»: бағдарламаны қолданудағы алғашқы құралдар, әр кезеңдегі мамандықтың даму жолдары, қазіргі замандағы мамандықтың алатын орны, экономикадағы жаңа технологиялар (бағдарламашының автоматтық жұмыс орны).

3

Тақырып 6. Шет тілі базалық курсы төңірегінде өтілетін пікір-таластардың жетістіктерін (өз пікірін айта білу, басқаның шешіміне қарсы немесе қарсы емес екенін білдіру) іске асыру.

3

Модуль 3 - Когнитивтік біліктілікті қалыптастыру

Тақырып 7. Іс қағаздарын дұрыс толтыру, арыз жазу, жұмыс беруші және серіктестермен дұрыс қарым-қатынас жасау, жұмысқа тұрар алдында біліктілік анкетасын дұрыс толтыру және т.б. тәжірибесін үйрету.

3

Тақырып 8. ІТ-технология саласындағы терминологиялық сөздіктерді іс-жүзінде ана тіліне дұрыс аудару тәжірибесін алу.

3

Тақырып 9. Мәдениет аралық денгейде студентердін ағылшын тілінде қарым-қатынас жасау мүмкіндіктерін әрі қарай терендете жалғастыратын және оның өнімді әрі рецептивті тілдік материалды кең тұрғыда дамытып, кездесу уақыттарын белгілеу, іс-сапар жоспарларын талқылап, кәсіби тақырыптарға тез араласу тәжірибесін алу.

3

Тақырып 10. Бағдарламашының тіл мәдениетінің ерекшеліктері. Іс-қағаздары стилі.

3

Барлығы:

30


5 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

Студенттердің өзіндік жұмыстарға типтік бағдарламада көрсетілгендей білім деңгейін және сапасын жоғарылатуға бағытталған. Өзіндік жұмыс тақырыптары ұсынылған әдебиеттер, қосымша материалдар және ақпараттық технологиялар мүмкіндіктерін пайдалана отырып кеңейтуі және тереңдетуі мүмкін. Орындалатын өзіндік жұмыстарға дипломдық жобалар мен жұмыстарды сәтті өз бетінше орындауға мүмкіндік беруі қажет.Студенттің өзіндік жұмысы оның аудиториялық жұмысының логикалық жалғасы ретінде, «Кәсіби бағытталған шет тілін» оқыту бағдарламасына байланысты, қосымша ақпараттарды, күрделі мәселелерді шешуге бағытталуы тиіс. Жалпы алғанда «Кәсіби бағытталған шет тілін» оқып үйрену студенттердің тереңдеп білім алуына ықпал етеді. Өзіндік жұмыстардың үлкен бөлігі ақпараттық технологияларды кәсіби біліктіліктің жоғарлауына-интернеттен ақпаратты іздеу, қолданбалы программалар арқылы өңдеу, өз бетінше нәтиже шығару және сол нәтижені ауызша немесе жазбаша баяндама, реферат, PowePoint программасында жасалған презентация түрінде көрсету білу. Ағылшын тілінен мәтінді ана тіліне аударғанда студент есептеуіш машинаның көмегімен аударылған мәтінді түзетіп реттеуі тиіс. Әр-түрлі ІТ-білім беру саласында глоссарийдің оқылған тақырыпка байланысты құрастырылу принциптеріне көңіл бөлінуі тиіс. 1. «Тіл - халық қазынасы» тақырыбына эссе жазыңыз

 2. «Менің мамандығым және заман талабы» тақырыбына эссе жазыңыз

 3. «Мамандығым - болашығым» тақырыбына эссе жазыңыз

 4. «Мамандық және мінез» тақырыбына эссе жазыңыз

 5. Өз мамандығыңыз бойынша «ісінің нағыз шебері» атанған тұлға туралы «Өз ісінің маманы» тақырыбында эссе жазыңыз.

 6. «Еңбегіне қарай өңбегі» тақырыбына эссе жазыңыз

 7. «Шет тілі және менің мамандығым» тақырыбында эссе жазыңыз

 8. Еліміздегі мерекелер және өзіңіздің кәсіптік мерекеңіз туралы баяндап, «Кәсібім – мерекем» тақырыбында шағын эссе жазыңыз.

 9. «Менің елім» атты тақырыпқа шағын эссе жазып, мәтін ішіндегі тірек сөздерді аударыңыз.

 10. Мамандығыңызға қатысты 5 қысқарған сөзді ағылшын тілінен ағылшын тіліне аударып, олармен сөйлем құрастырыңыз.

 11. Отандық кәсіби білім тарихына тоқталып, өз мамандығыңыздың тарихы туралы баяндаңыз.

 12. Өтініш дегеніміз не? Ректор атына академиялық ұтқырлық бойынша шетелдік оқу орнына баруға өтініш жазыңыз

 13. Өмірбаян, жеке іс парағы мен түйіндеме арасындағы ұқсастық пен айырмашылықтарды көрсетіп, өзіңіздің 10 жылдан кейінгі өмірбаяныңызды жазыңыз.

 14. Мінездеме дегеніміз не? Өзіңіздің жақын досыңызға мінездеме беріңіз

 15. Кәсіби сала тақырыбындағы мақал-мәтел, қанатты сөздердің ағылшын баламаларын айтып, мағыналарын өз сөзіңізбен түсіндіріңіз.

 16. Өз мамандығыңызға қатысты біріккен сөздерден жасалған он терминді аударып, сөйлем құрастырыңыз.

 17. Кәсіби сөздер мен терминдер туралы ұғым.

 18. Стиль туралы ұғым. Оның түрлеріне тоқталыңыз.

 19. Мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтудегі кәсіби ағылшын тілінің рөлі туралы өз көзқарасыңызды білдіріңіз.

 20. Кәсіби ағылшын тілін оқытудың маңызы мен міндеті.

6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРІМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

КАРТАСЫ


3 кесте

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атаулары

Экземпляр саны

Студенттер саны

Қамтамасыздандыру


пайызы

1

2

3

4

Агабекян И.П. английский для технических вузов, 2008

10

9

80

Esteres S.R., Fabre E.M. Professional English in Use: Computers of internet, 2007

10

9

80

Glendenning E.H., EcEwan John. Oxford: University English of Information Technology: Student’s Book, 2007

20

9

100

Dimetriades DinosInformation Technology, Workshop6 Oxford University Press, 2010

20

9

100

Добрынин Н.Г. Как правильно составить деловой документ на английском языке, 2007

20

9

100

Израилевич Е.Е. Деловая корренспонденция на английском языке, 2001

20

9

100

Пичугова И.Л. Профессиональный английский язык, 2007

10

9

100

Фёдорова О.В., Хамис Е.В. Английский язык в сфере компьютерных технологий, 2007

10

9

100

Eric Glendinning and John McEwan Basic English fot Computing, 2002

10

9

1007 ӘДЕБИЕТ

7.1 Негізгі әдебиеттер:

 1. Агабекян И.П. английский для технических вузов [Текст]: учебное пособие для вузов/ И. П. Агабекян , П.И. Каваленко. – Изд. 11-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008

 2. Esteres S.R., Fabre E.M. Professional English in Use: Computers of internet(intermediate & Advanced), Cambridge, 2007.

 3. Glendenning E.H., EcEwan John. Oxford: University English of Information Technology: Student’s Book. Second Edition. Oxford: University Press, 2006.

 4. Dimetriades DinosInformation Technology, Workshop6 Oxford University Press, 2010.

 5. Добрынин Н.Г. Как правильно составить деловой документ на английском языке/ Н.Г. Добрынина. – М.: Прокспект, 2007.

 6. Израилевич Е.Е. Деловая корренспонденция на английском языке/ Е.Е. Израилевич. –М: Иностранный язык, 2001.

 7. Пичугова И.Л. Профессиональный английский язык. Проектирование информационных систем. Учебное пособие. ТПУ, Томск, 2007.

7.2 Қосымша әдебиеттер және қорлар

 1. Фёдорова О.В., Хамис Е.В. Английский язык в сфере компьютерных технологий: учеб.пособие/ Астрахан. гос. техн.ун-т. – Астрахань: АГТУ, 2007.

 2. EsterasRemacha.English for computer users,Infotech, Third Edition, University Press. Cambridge, 2003.

 3. Eric Glendinning and John McEwan Basic English fot Computing (Teacher book an Audio). Oxford, 2002.

 4. Коваленко П.И. Английский для секретарей и референтов П.И.Коваленко, И.П.Агабекян. – Ростов н/Д: Феникс, 2001.

 5. Митина И.Е. Деловой английский: Учеб.для студ. Неяз. Вузов/ - Спб.: Союз,1999.

 6. Башмакова И.С. Английский язык для студентов технических вузов. Учебное пособие. + 2 CD. ГрифУМОвузовРосии, Modern Vehicles and Electronics, Омега. – Л, 2010.

 7. Walker T. Computer Science. Prentice Hall, 1992.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет