Министерство на земеделието и храните местна инициативна група троян и априлциДата30.04.2016
өлшемі49.85 Kb.
түріПрограма

Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРОЯН И АПРИЛЦИ


О Б Я В А
за приемане на заявления за подпомагане по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Стратегията за местно развитие на територията на Троян и Априлци за периода 2011 – 2013 година (СМР)
Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
I) Финансова помощ е предназначена за:

1.Частни собственици на гори;

2.Общини Троян и Априлци;

3.Държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции, национални паркове.


II) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за един кандидат е 5 000 лева, а максималният размер е 40 000 лева.

Общ публичен принос за настоящата обява e 40 000 лева.
III) Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:

Финансовата помощ е в размер 100% от общите допустими разходи по проекта за проекти, негенериращи приходи.


IV) Допустими дейности

Финансова помощ сe предоставя за инвестиции в държавни, общински и частни гори за следните видове дейности:

1. Възстановителни дейности на цялата територия на общините Троян и Априлци:


 • Почистване на площите пострадали от горски пожари, ветровали и други природни бедствия;

 • Презалесяване на пострадалите гори чрез използване на местни дървесни видове;

 • Създаване и подобряване на депа за съхранение на дървесината в случаите на природни бедствия.

2. Превантивни дейности за борба с горските пожари на цялата територия на общините Троян и Априлци - класифицирани като гори с висок риск от горски пожари:

 • Създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура – лесо- културни прегради, противопожарни полоси, минерализовани ивици и т.н.; • Закупуване на оборудване за противопожарни депа;

 • Строителство и подобряване на площадки за хеликоптери;

 • Строителство и подобряване на водоизточници за борба с пожарите;

 • Строителство и подобряване на постоянни наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация;

 • Строителство и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари;

 • Разнообразяване на видовия състав, чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени дървостои.

Размерът на допустимите разходи за възстановителни дейности не може да надхвърля:

1. Почистване на площите пострадали от горски пожари, ветровали и други природни бедствия - до 300 лв./ха;

2. Презалесяване на пострадалите гори, чрез използване на местни дървесни видове, както следва: • за създаване на иглолистни култури - до 3 700 лв./ха;

 • за създаване на широколистни култури - до 5 900 лв./ха;

 • за създаване на смесени култури - според процента на смесване;

3. Създаване и подобряване на депа за съхранение на дървесината в случаите на природни бедствия - до 2 лв./куб.м.

В максимално допустимия размер на инвестиционните разходи се включват и предварителни разходи за изработване на:

1. технологичен план за залесяване;

2. технически проект за изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки;

3. технически проект за изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите;

4. технически проект за строителство и подобряване на наблюдателни пунктове;

5. технически проект за пътищата.
V) Недопустими разходи:

Финансова помощ не се предоставя при условие, че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/ или от бюджета на Европейския съюз.

Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на гореизброените предварителни разходи, които не надвишават 10% от стойността на допустимите разходи по проекта.

Разходите за поддръжка няма да се подпомагат по тази мярка.


VI) Критерии за избор на проекти

1.Задължителен критерий - съответстие на проекта с целите, дейностите и изискванията на мярката – 50 точки.

2. Допълнителни критерии:

- за територии, попадащи в съседство със земи с висока природна стойност и/ или попадащи в Натура 2000 – 15 точки;

- за територии, граничещи с реки и водни басейни – 10 точки;

- за територии, попадащи в наклонени терени с наклон над 3% - 10 точки;

- за територии, попадащи в райони с висок и среден риск от ерозия на почвата, според националната класификация, направена от Изпълнителната Агенция по Почвени Ресурси – 15 точки.

VІІ) Началният срок за подаване на заявления за подпомагане е 16 март 2012 г. oт 8.30 часа.

VІІІ) Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 15 май 2012 г., вкл. до 16.00 часа.
Консултации на заинтересованите лица се предоставят:

- всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5, и

- всяка сряда и петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Ново село" № 6А.
Въпроси на заинтересованите лица могат да се задават на е-mail-а на МИГ migta@abv.bg.
Лица за контакт:

- Таня Петкова – тел. 0888 934 712;

- Полина Мъглова – тел. 0896 879046.
Документите за кандидатстване - заявление за подпомагане по образец, могат да бъдат получени от Местната инициативна група :


 • всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5, и

- всеки петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Ново село" № 6А.
Заявлението за подпомагане по образец по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ е публикувано на електронната страница на МИГ Троян и Априлци www.migta.org
Условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ са публикувани на електронната страница на МИГ Троян и Априлци www.migta.org

Документите за кандидатстване се подават :

- всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5, и- всеки петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Ново село" № 6А.
Документите за кандидатстване могат да бъдат изпратени и по пощата на адрес: гр. Троян 5600, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5. и в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на Община Априлци, ул. "Ново село" № 6А.
В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и часа на пристигане на пощенската пратка в единия от офисите на МИГ Троян и Априлци

Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци”,

гр.Троян, ПК 5600, ул. „Г.С.Раковски”, № 55, тел. 0670/5 38 38, e-mail: migta@abv.bg

Достарыңызбен бөлісу:


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет