Мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдеріне ґзгерістер мен толыќтыру енгізу туралыбет1/29
Дата24.04.2016
өлшемі7.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдеріне ґзгерістер мен толыќтыру енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2011 жылєы 31 наурыздаєы № 336 Ќаулысы


Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2011 ж., N 28, 350-ќўжат; "Егемен Ќазаќстан" 2011 жыл, 27 тамыз № 395-399 (26793), 3 ќыркїйек № 409-413 (26807); "Казахстанская правда" от 27.08.2011 г., № 272-274 (26693-26695); от 31.08.2011 г., № 276-277 (26697-26698); от 03.09.2011 г., № 281-282 (26672-26673);

       Ќазаќстан Республикасыныѕ 2008 жылєы 4 желтоќсандаєы Бюджет кодексініѕ 34-бабыныѕ 2-тармаєына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:


      1. Ќоса беріліп отырєан:
      1) «Білім беру туралы ќўжаттарды тану жјне нострификациялау» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      2) «Білім алушылар мен тјрбиеленушілерді білімніѕ жалпы білім беру ўйымдарына жјне їйге тегін тасымалдауды ќамтамасыз ету» мемлекеттік ќызмет стандарты;
      3) «Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ «Болашаќ» халыќаралыќ стипендиясын таєайындау конкурсына ќатысу їшін ќўжаттар ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты бекітілсін.
      2. Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдеріне мынадай ґзгерістер мен толыќтыру енгізілсін:
      1) «Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ мемлекеттік ќызмет кґрсету стандарттарын бекіту жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 30 маусымдаєы № 561 ќаулысына ґзгеріс енгізу туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2010 жылєы 26 аќпандаєы № 140 ќаулысына мынадай ґзгерістер енгізілсін:
      таќырыбындаєы жјне 1-тармаќтыѕ 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) жјне  8) тармаќшаларындаєы «кґрсету» деген сґз алынып тасталсын;
      кґрсетілген ќаулымен бекітілген «Ќазаќстан Республикасыныѕ білім, єылым органдарынан жјне оќу орындарынан шыєатын білім туралы ќўжаттарєа апостиль ќою» мемлекеттік ќызмет кґрсету стандарты, «Ќазаќстан Республикасыныѕ мектепке дейінгі балалар ўйымдарына жолдама беру їшін мектеп жасына (7 жасќа) дейінгі балаларды тіркеу» мемлекеттік ќызмет кґрсету стандарты, «Кјмелетке толмаєан балаларєа тиесілі тўрєын їй алаѕын айырбастауєа немесе сатуєа рўќсат беру їшін нотариалды кеѕсеге аныќтамалар беру» мемлекеттік ќызмет кґрсету стандарты, «Ќорєаншылыќ жјне ќамќоршылыќ жґнінде аныќтамалар беру» мемлекеттік ќызмет кґрсету стандарты, «Жетімдерді, ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларды јлеуметтік ќамсыздандыруєа арналєан ќўжаттарды ресімдеу» мемлекеттік ќызмет кґрсету стандарты, «Кјмелетке толмаєан балаєа тиесілі тўрєын їй кепілдігімен несие ресімдеу їшін банктерге рўќсаттар беру» мемлекеттік ќызмет кґрсету стандарты, «Зейнетаќы ќорларына, Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Жол полициясы комитетініѕ аумаќтыќ бґлімшелеріне кјмелетке толмаєан балаларєа мўраны ресімдеу їшін аныќтамалар беру» мемлекеттік ќызмет кґрсету стандарты жјне «Тўрєын їйдіѕ меншік иелері болып табылатын кјмелетке толмаєан балалардыѕ мїдделерін ќозєайтын мјмілелерді ресімдеу їшін ќорєаншылар мен ќамќоршылар органдарыныѕ аныќтамалар беруі» мемлекеттік ќызмет кґрсету стандарты осы ќаулыєа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ќосымшаларєа сјйкес жаѕа редакцияда жазылсын;
      2) «Жеке жјне заѕды тўлєаларєа кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтердіѕ тізілімін бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2010 жылєы 20 шілдедегі № 745 ќаулысына (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2010 ж., № 44, 401-ќўжат):
      кґрсетілген ќаулымен бекітілген жеке жјне заѕды тўлєаларєа кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтердіѕ тізілімінде:
      2-баєанда:
      реттік нґмірі 85-жолдаєы «аныќтама» деген сґз «аныќтамалар» деген сґзбен ауыстырылсын, орыс тіліндегі мјтіні ґзгермейді;
      реттік нґмірі 87-жолдаєы «ауыстыруєа» жјне «аныќтама» деген сґздер тиісінше «айырбастауєа» жјне «аныќтамалар» деген сґздермен ауыстырылсын, орыс тіліндегі мјтіні ґзгермейді;
      реттік нґмірі 88-жолдаєы «Зейнеткерлік ќорларєа» жјне «аныќтама» деген сґздер тиісінше «Зейнетаќы ќорларына» жјне «аныќтамалар» деген деген сґздермен ауыстырылсын, орыс тіліндегі мјтіні ґзгермейді;
      реттік нґмірі 89-жолдаєы «жасау» жјне «кеѕесініѕ шешіміне  аныќтама» деген сґздер тиісінше «ресімдеу» жјне «органдарыныѕ аныќтамаларын» деген сґздермен ауыстырылсын;
      реттік нґмірі 123-жолда:
      «ќамсыздандыруєа» деген сґзден кейін «арналєан» деген сґзбен толыќтырылсын;
      «ќўжаттар» деген сґз «ќўжаттарды» деген сґзбен ауыстырылсын, орыс тіліндегі мјтіні ґзгермейді;
      реттік нґмірі 124-жолдыѕ 2-баєаны мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ «Болашаќ» халыќаралыќ стипендиясын таєайындау конкурсына ќатысу їшін ќўжаттар ќабылдау»;
      реттік нґмірі 127-жолдыѕ 2-баєаны мынадай редакцияда жазылсын:
      «Кјмелетке толмаєан балаєа тиесілі тўрєын їй кепілдігімен несие ресімдеу їшін банктерге рўќсаттар беру», орыс тіліндегі мјтіні ґзгермейді.
      3. Осы ќаулы алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ


      Премьер-Министрі                           К.Мјсімов

Ќазаќстан Республикасы  


Їкіметініѕ         
2011 жылєы 31 наурыздаєы
№ 336 ќаулысымен     
бекітілген        

«Білім туралы ќўжаттарды тану жјне нострификациялау» мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. Мемлекеттік ќызметті Астана ќаласы, Иманов кґшесі 19-їй, «Алма-Ата» іскерлік їйі, 504 жјне 506 А бґлмелері (5-ќабат) мекенжайында орналасќан Ўлттыќ аккредиттеу орталыєы (бўдан јрі - орталыќ) кґрсетеді. Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитеті (бўдан јрі - комитет) ујкілетті орган болып табылады. Комитеттіѕ мекенжайы: Астана ќаласы, сол жаќ жаєалау, Орынбор кґшесі, 8-їй, Министрліктер їйі, 11 -ші кіреберіс.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі № 319-ІІІ Заѕыныѕ 39-бабыныѕ 4-тармаєы, Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ 2008 жылєы 10 ќаѕтардаєы № 8 бўйрыєымен бекітілген Білім туралы ќўжаттарды тану жјне нострификациялау ережесініѕ негізінде жїзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік ќызметті кґрсетудіѕ тјртібі туралы толыќ аќпарат комитеттіѕ ресми сайтында (www.educontrol.kz.) жјне орталыќтыѕ сайтында (www.nac.edu.kz) орналасќан, телефондар: 8 (7172) 74-24-29, 74-23-49, 78-72-61, 78-72-71, 78-71-63
      5. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесінде тўтынушы білім туралы ќўжаттарды тану/нострификациялау туралы ќаєаз жеткізгіште кујлік не ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелденген жазбаша тїрде жауап алады.
      6. Мемлекеттік ќызмет шетелдік білім беру ўйымдары берген білім туралы ќўжаттары бар жеке тўлєаларєа (бўдан јрі — тўтынушылар), сондай-аќ ґз ќызметкерлерініѕ ќўжаттарын тану/нострификациялау рјсіміне ўсынатын заѕды тўлєаларєа (білім беру ўйымдарына) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ мерзімі:
      1) тўтынушы осы стандарттыѕ 11-тармаєында айќындалєан ќажетті ќўжаттарды тапсырєаннан сјттен бастап — 4 ай;
      2) мемлекеттік ќызметті алу їшін ќўжаттар пакетін тапсыруєа ниеттенген тўтынушыныѕ кїтуі їшін рўќсат етілетін еѕ кґп уаќыт — 30 минут, ќўжаттарды тапсырєанын растайтын аныќтаманы алуы їшін рўќсат етілетін еѕ кґп уаќыт — 30 минут.
      3) мемлекеттік ќызметті алушыєа тўтынушы ґтініш жасаєан кїні сол жерде кґрсетілетін ќызмет кґрсету їшін рўќсат етілетін еѕ кґп уаќыт — 20 минут, білім беру ўйымдары мен жўмыс берушілерден ўжымдыќ тїрде ќўжаттар тапсыру кезінде — 1 саєат.
      8. Мемлекеттік ќызмет аќылы тїрде кґрсетіледі. Мемлекеттік ќызмет кґрсетілгені їшін Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі бекіткен баєалар прейскурантына сјйкес аќы алынады, онда жїргізілетін рјсімніѕ — білім туралы ќўжаттарды бірден танудан бастап, штаттан тыс сарапшыларды тарта отырып, ќўжаттардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандартына сјйкестігін сараптауды ќамтитын нострификациялау (баламалылыќ) рјсіміне дейін — кїрделілік деѕгейі кґрсетілген. Аќы тґлеу — ќолма-ќол аќшасыз жїргізіледі.
      Банктік деректемелер:
      ЌР БЄМ «ЎАО» РМЌК
      СТН 620200256368
      БСН 050640004360
      ЖСК KZ117998ВТВ0000002884
      «Цеснабанк» АЌ астаналыќ филиалы
      BCK TSES KZ KA
      Кбе 16
      Тїбіртек нысаны аќы тґлеу жїргізілетін банктіѕ ќалауы бойынша белгіленеді. Жеделдетіп ќызмет кґрсету кґзделмеген.
      9. Ќўжаттарды ќабылдау орталыќта, сенбі, жексенбі жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, дїйсенбіден бастап бейсенбі аралыєында саєат 09.00-ден 13.00-ге дейін жїзеге асырылады, аныќтамалар ќўжаттар ќабылданєан кїні 18.00-ден 18.30-єа дейін беріледі.
      Кујліктер сенбі, жексенбі жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, кїн сайын 09.00-ден 18.30-єа дейін (їзіліс саєат 13.00- ден 14.30-єа дейін) беріледі.
      Алдын ала жазылу немесе ќызметті жеделдетіп ресімдеу жїргізілмейді.
      10. Ќўжаттарды ќабылдау орталыќтыѕ бґлек кеѕсесінде (506 А бґлме) жїргізіледі. Ќажетті ќўжаттардыѕ тізбесі, ќўжаттар мен ґтініштердіѕ їлгілері, жўмыс уаќытыныѕ кестесі бар аќпараттыќ стенд бар. Физикалыќ мїмкіндігі шектеулі адамдар їшін єимаратта 506 А бґлмесіне апаратын лифт пен пандус кґзделген.

2. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ тјртібі

      11. Осы мемлекеттік ќызметті кґрсету їшін тўтынушы мынадай ќўжаттарды ўсынады:


      1) 2-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша білім туралы ќўжаттарды тану/нострификациялау туралы ґтініш;
      2) білім туралы ќўжаттыѕ кґшірмесі мен салыстырып тексеру їшін оныѕ тїпнўсќасы;
      3) білім туралы ќўжаттыѕ: ґткен оќу курстарыныѕ саєат кґлемі, ќойылєан ќорытынды баєалары, практикалыќ, курстыќ жјне бітіру кезіндегі біліктілік жўмыстарыныѕ тізбесі жјне оќу їдерісін ќўрайтын басќа да аќпарат бар ќосымшасы (салыстырып тексеру їшін тїпнўсќа);
      4) білім туралы ќўжаттыѕ жјне оныѕ ќосып ќосымшасыныѕ мемлекеттік жјне/немесе орыс тіліне (ќажет жаєдайда) нотариалды кујландырылєан аудармасы. Аударманы кујландыруды Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында нотариус немесе ќўжат берілген елдегі Ќазаќстан Республикасыныѕ дипломатиялыќ ќызмет органдары жїзеге асырады. Жекелеген жаєдайларда (мысалы, прецедент бойынша тану белгіленген жаєдайда) ќўжат берілген мемлекеттіѕ Ќазаќстандаєы дипломатиялыќ ќызмет орындары жасаєан аударма ўсынылуы мїмкін;
      5) білім туралы ќўжат иесініѕ жеке басын растайтын ќўжаттыѕ нотариалды кујландырылєан кґшірмесі;
      6) оќу орныныѕ мґрімен расталєан негізгі орта, жалпы орта білім туралы мемлекеттік їлгідегі ќўжаттардан басќа білім туралы ќўжатты берген оќу орнын аккредиттеу туралы кујліктіѕ жјне/немесе лицензияныѕ кґшірмесі (ќажет болєан жаєдайда мемлекеттік жјне/немесе орыс тіліне нотариалды кујландырылєан аудармасымен).
      7) тґлем туралы квитанция.
      Білім беру ўйымдары берген осы тармаќтыѕ 1) жјне 2) тармаќшаларында кґрсетілген ќўжаттарєа апостиль ќойылуы немесе заѕ жїзінде мойындалєан болуы тиіс не тўтынушы оќу орнынан ґзініѕ оќыєанын растайтын мўраєаттыќ аныќтама тапсыруы ќажет.
      Жеѕілдіктер кґзделмеген.
      12. Білім туралы ќўжаттарды тану/нострификациялау туралы ґтініштердіѕ їлгілерін тўтынушы орталыќтыѕ: www.nac.edu.kz сайтынан таба алады.
      13. Белгіленген нысан бойынша толтырылєан ґтініштіѕ бланкісі 11-тармаќта кґрсетілген ќўжаттар тізбесініѕ барлыєымен бірге мына мекенжайда орналасќан орталыќќа тапсырылады: Астана ќаласы, Иманов кґшесі, 19-їй, «Алма-Ата» іскерлік їйі, 506 А бґлме (5-ќабат).
      14. Мемлекеттік ќызметті алу їшін барлыќ ќажетті ќўжаттардыѕ тапсырылєанын орталыќ берген, ќўжаттарды ќабылдаєан кїні кґрсетілген аныќтама растайды.
      15. Білім туралы ќўжаттарды тану жјне нострификациялау туралы кујлікті алу їшін тўтынушыныѕ ґзі немесе тўтынушыныѕ сенімхатымен ујкілеттік берілген адамдардыѕ келуі талап етіледі.
      16. Осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттар пакетініѕ толыќ ўсынылмауы мемлекеттік ќызметті кґрсетуден бас тартуєа негіз болып табылады.
      Тўтынушыныѕ білім беру ўйымында оќыєаны расталмаєан жаєдайда, орталыќ бўл фактіні ујкілетті органєа хабарлап, ол заѕнамада белгіленген тјртіппен шешім ќабылдайды.
      Егер білім алєан елдіѕ білім беру ќўрауышы Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандартыныѕ ќўрауышына сјйкес келмесе (айырма 35%-дан асса), орталыќ тўтынушыны тест тїрінде сынаќтан ґту їшін тиісті білім беру ўйымына жібереді. Нјтижесі оѕ болєан жаєдайда, тўтынушыныѕ нострификацияєа тапсырєан ќўжаттары орталыќтыѕ сараптау комиссиясыныѕ ќарауына жіберіледі, керісінше жаєдайда мемлекеттік ќызметті кґрсетуден бас тартыла отырып, ќўжаттар пакеті иесіне ќайтарылады.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Комитет мемлекеттік ќызметті кґрсету кезінде мынадай:


      1) адамныѕ конституциялыќ ќўќыќтары мен бостандыєын саќтау;
      2) ќызметтік парызды атќару барысында заѕдылыќты саќтау;
      3) барлыќ мјселені ќамтитын жјне толыќ аќпарат беру;
      4) сыпайылыќ;
      5) тўтынушы ќўжаттарыныѕ мазмўны туралы аќпараттыѕ ќорєалуын, саќталуын жјне ќўпиялылыєын ќамтамасыз ету, мемлекеттік ќызметті кґрсетуден бас тартылєан жаєдайда ќўжаттардыѕ ќайтарылуына кепілдік ќаєидаттарын ўстанады.

4. Жўмыс нјтижелері

      18. Тўтынушыларєа мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ нјтижелері осы


стандарттыѕ 1-ќосымшасына сјйкес сапа жјне ќолжетімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.
      19. Мемлекеттік ќызметті кґрсететін мемлекеттік органныѕ, мекеменіѕ немесе ґзге де субъектілердіѕ жўмысы баєаланатын мемлекеттік ќызметтердіѕ сапасы мен ќолжетімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјні жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ тиісті бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. Ујкілетті лауазымды адамдардыѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєымданудыѕ тјртібін тїсіндіруді жјне шаєымды дайындауєа кґмек кґрсетуді комитет тґраєасы жїзеге асырады.


      21. Кґрсетілген мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижелері бойынша наразылыќтар болєан жаєдайда шаєым комитет тґраєасыныѕ атына беріледі.
      22. Ќызмет дґрекі кґрсетілген жаєдайларда шаєым кеѕсе арќылы комитетке беріледі (843-бґлме, байланыс телефоны: (87172) 74-23-77). Жўмыс кестесі: 13.00-ден 14.30-єа дейінгі тїскі їзіліспен 09.00-ден 18.30-єа дейін, демалыс кїндері - сенбі, жексенбі, сондай-аќ мереке кїндері, жјне заѕнамада белгіленген мерзімде ќаралады.
      23. Кґрсетілген мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижелерімен келіспеген жаєдайда тўтынушыныѕ заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќыєы бар.
      24. Шаєым берілген кезде (кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ сапасына наразылыєы, кґрсетілген ќызметтіѕ нјтижесімен келіспеу, ќызметтіѕ дўрыс кґрсетілмеуі) тўтынушыныѕ жазбаша ґтініші ќажет.
      25. Ќабылданєан шаєым комитеттіѕ кеѕсесінде тіркеледі жјне заѕнамада белгіленген мерзімде ќаралады.
      Комитет тґраєасыныѕ жјне орталыќ басшысыныѕ байланыс телефондары осы стандарттыѕ 3-ќосымшасына сјйкес ресми аќпарат кґздерінде жјне орталыќ єимаратындаєы арнайы стенділерде кґрсетіледі. Шаєымды ќараудыѕ барысы туралы мен нјтижесі туралы аќпаратты јкімшілік жјне талдамалыќ жўмыс басќармасыныѕ бастыєы мен бас сарапшысынан, сондай-аќ орталыќтыѕ бґлім бастыєынан білуге болады.
      26. Мемлекеттік ќызмет кґрсету мјселелері бойынша ќосымша аќпаратты тўтынушы Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ білім басќармаларынан; аудандар мен облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ білім бґлімдерінен, сондай-аќ комитеттіѕ (www.educontrol.kz) жјне орталыќтыѕ (www. nac.edu.kz) сайттарынан ала алады.

«Білім туралы ќўжаттарды тану жјне


нострификациялау» мемлекеттік  
ќызмет стандартына       
1-ќосымша             

Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќтылылыєы

1.1.Ќўжатты тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну оќиєаларыныѕ %-ы (їлесі)


2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


3. Ќолжетімділік

3.1.Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


3.2. Аќпаратына электронды форматта ќол жеткізуге болатын ќызметтер %-ы (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


«Білім туралы ќўжаттарды тану  
жјне нострифюсациялау» мемлекеттік
ќызмет стандартына       
2-ќосымша             

Ќазаќстан Республикасы Білім


жјне єылым министрлігініѕ
Білім жјне єылым саласындаєы
баќылау комитетініѕ тґраєасы
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(байланыс телефоны)
_____________________________
мекенжайында тўратын
_____________________________
Т.А.Ј.
_____________________________
(Астана ќ, байланыс телефоны)
_____________________________
(мекеменіѕ телефоны/факсы)
Жўмыс немесе оќу орны________
_____________________________
_____________________________

Ґтініш

Сізден_____________________________________________мамандыєы бойынша


                          (кґрсету)
______________________________________________________________берген
         (ќўжатты берген білім беру ўйымын кґрсету)
_________________________________тануды, нострификациялауды ґтінемін.
(аттестатты, дипломды, кујлікті кґрсету)
Оќыєан елі___________________________________________________________
                                   (кґрсету)

"____"_________ 20___ж.

____________________________
жеке ќолы           
_____________________________
сенім білдірілген адамныѕ ќолы
_____________________________
негіз            
_____________________________
кїні, айы, жылы      

«Білім туралы ќўжаттарды тану  


жјне нострифюсациялау» мемлекеттік
ќызмет стандартына       
3-ќосымша             

Білім туралы ќўжаттарды тану жјне нострификациялау жґніндегі басшыныѕ жјне жауапты орындаушылардыѕ деректеріЌызметі

Орналасќан мекен-жайы

Байланыс телефондары

1

Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитетініѕ тґраєасы

Астана ќаласы, Есіл ґзенініѕ сол жаќ жаєалауы, «Министрліктер їйі», Орынбор кґшесі, 8-їй, 11-кіреберіс, 919-бґлме.

8(7172)74-23-49

2

Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитетініѕ Јкімшілік жјне талдамалыќ жўмыс басќармасыныѕ бастыєы

Астана ќаласы, Есіл ґзенініѕ сол жаќ жаєалауы, «Министрліктер їйі», Орынбор кґшесі, 8-їй, 11-кіреберіс, 839-бґлме.

8 (7172) 74-24-29

3

Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитетініѕ Јкімшілік жјне талдамалыќ жўмыс басќармасыныѕ бас сарапшысы

Астана ќаласы, Есіл ґзенініѕ сол жаќ жаєалауы, «Министрліктер їйі», Орынбор кґшесі, 8-їй, 11-кіреберіс, 839-бґлме.

8 (7172) 74-24-30

4

Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Ўлттыќ аккредиттеу орталыєыныѕ директоры

Астана ќаласы, Иманов кґшесі, 19, «Алма-Ата» іскерлік їйі, 5-ќабат, 504-бґлме.

8(7172)78-71-60

5

Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Ўлттыќ аккредиттеу орталыєыныѕ бґлім бастыєы

Астана ќаласы, Иманов кґшесі, 19, «Алма-Ата» іскерлік їйі, 5-ќабат, 506-бґлме.

8 (7172) 78-72-61

Ќазаќстан Республикасы  
Їкіметініѕ         
2011 жылєы 31 наурыздаєы 
№ 336 ќаулысымен     
бекітілген        

«Білім алушылар мен тјрбиеленушілерді білімніѕ жалпы білім беру ўйымдарына жјне їйлеріне тегін тасымалдауды ќамтамасыз ету» мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Білім алушылар мен тјрбиеленушілерді білімніѕ жалпы білім беру ўйымдарына жјне їйлеріне тегін тасымалдауды ќамтамасыз ету» мемлекеттік ќызметті (бўдан јрі - стандарт) осы стандарттыѕ 1-ќосымшасына сјйкес кенттіѕ, ауылдыќ, (селолыќ) округтіѕ жергілікті атќарушы органы (бўдан јрі - јкімдік) кґрсетеді.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі № 319 Заѕыныѕ 6-бабыныѕ 5-тармаєына жјне «Білім беру ўйымдары желісініѕ кепілдік берілген мемлекеттік нормативін бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 21 желтоќсандаєы № 1256 ќаулысыныѕ 2-тармаєыныѕ 2) тармаќшасына сјйкес кґрсетіледі.
      4. Мемлекеттік ќызмет тјртібі туралы толыќ аќпарат тізбесі осы стандарттыѕ 1-ќосымшасында кґрсетілген јкімдіктердіѕ фойелерінде, сондай-аќ облыстыѕ јкімдіктердіѕ, білім басќармаларыныѕ интернет-ресурстарында жјне Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ www.edu.gov.kz сайтында орналастырылєан.
      5. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметті аяќтау нјтижесі осы стандарттыѕ 6-ќосымшасына сјйкес білім алушылар мен тјрбиеленушілерді білімніѕ жалпы беру ўйымдарына жјне їйлеріне тегін тасымалдауды ќамтамасыз ету туралы аныќтама бере отырып, білімніѕ жалпы білім беру ўйымдарына жјне керісінше їйге тегін тасымалдауды ќамтамасыз етуі немесе ќызмет кґрсетуді ўсынудан бас тарту болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет жеке тўлєаларєа (бўдан јрі - тўтынушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ мерзімі:
      1) мемлекеттік ќызметті алу їшін жїгіну (ґтініш тїскен мерзімнен бастап 5 кїн ішінде) 5 жўмыс кїнін ќўрайды;
      2) ґтініш беруші жїгінген кїні сол жерде кґрсетілетін мемлекеттік ќызметті алуєа дейін кїтудіѕ рўќсат берілген еѕ кґп уаќыты (тіркеу кезінде) - 30 минуттан аспайды;
      3) ґтініш беруші жїгінген кїні сол жерде кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет алушыєа ќызмет кґрсетудіѕ рўќсат берілген еѕ кґп уаќыты 30 минуттан аспайды;
      8. Мемлекеттік ќызмет тегін кґрсетіледі.
      9. Мемлекеттік ќызмет оќу жылы бойы кґрсетіледі:
      1) белгіленген жўмыс кестесіне сјйкес сенбі, жексенбі жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден 18.00-ге дейін;
      2) ќабылдау алдын ала жазылусыз жјне жеделдетіп ќызмет кґрсетусіз кезек кїту тјртібімен жїзеге асырылады.
      10. Мемлекеттік ќызмет тўтынушыларєа, оныѕ ішінде физикалыќ мїмкіндігі шектеулі адамдарєа ќызмет кґрсету їшін жаєдай кґзделген јкімдіктердіѕ єимараттарында кґрсетіледі. Кїту залдары толтырылєан бланктердіѕ їлгілері бар аќпараттыќ стенділермен жараќталєан

Каталог: res -> uploads -> images
images -> Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды бақылау және xалыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін үйлестіру комитетінің «Халыққа қызмет көрсету орталықтары»
images -> 2013 ж. ХалықҚа кітапханалық Қызмет
images -> Фамилия, имя, отчество Дата подачи заявления о предоставлении земельного участка
images -> Сообщение о местонахождении, границах избирательных участков и избирательных округов, составах участковых, окружных и районной избирательных комиссий по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан
images -> Красивинский селолық округінің әкімі міндетін атқарушы Тойшыбеков Байдилла Жорабекұлының
images -> Юбилейный селолық округінің әкімі Генералова Г. А. селолық округтің 2012 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы ақпараты 2012 жылғы 14 желтоқсандағы Елбасының Қазақстан халқына Жолдауында айтылғандай, «Қазақстан -2050»
images -> Есіл ауданы әкімдігінің жылғы № а Қаулысымен бекітілген
images -> ЖШҚ «Агро-Шанс» табиғаттықорғау жоба шарасының қоғамдық тыңдау Хаттамасы Өткен күн: 16 қаңтар 2014 жыл Өтілетін жер: Ново-Кронштадка ауылы, қоғамдық кітапхана ғимараты МҰ «Шаңтөбе кенті әкім аппаратының»
images -> Телефон ы сельских Акимов и руководителей крупных хозяйств. Зерендинского района


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет