Ggdtmo «Гидрогазодинамика мен жылу масса алмасу»Дата24.11.2019
өлшемі194 Kb.

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Силлабус

GGDTMO «Гидрогазодинамика мен жылу масса алмасу»

2018-2019 оқу жылының күзгі семестрі

Пән коды

Пән атауы

Типі

Аптадағы сағаттар саны

Кредиттер саны

ECTS

Лек

Тіжірбелік

Зертханалық

GGDTMO

Гидрогазодинамика мен жылу масса алмасу

КВ

2

1

0

3

5

Пререквизиттері

Математика, молекулярлық физика

Дәріс оқушы

Хазимов Марат Жалелович, техника ғылымының кандидат, доцент

Офис-сағаттары

Сабақ кестесі бойынша

e-mail

mkhazimov@gmail.com

Телефондар

8-727-377-33-34, вн. 11-77

Аудитория

каб.: №2 Тұрақты даму бойынша «Юнеско» кафедрасы

Пән сипаттамасы

Тұтас орталардың (газдар мен сұйықтықтар) негiзгi қасиеттерiн, тұтас орталар статикасы мен динамикасы заңдарын, термодинамика заңдарын, ұқсастық теориясының элементтерiн, жылу және масса алмасу теориясының негiздерiн зерделеу.

Курс мақсаты


Студенттердi термодинамикалык жуйелердiң және қоршаған ортаның механикалық және жылулық өзара әрекеттесуін толық қарастыра отырып, термодинамикалык жүйелермен (ТЖ), оларды қоршаған ортамен (ҚО) өзара әрекеттесуiн таныстыру.

Білім беру нәтижелері

 1. Сұйық және газ тәрізді ортаның негізгі қасиеттері.

 2. Идеал газдардың негізгі заңдары.

 3. Біртұтас ортаның қозғалысы және тепетеңдігі.

 4. Идеал сұйық пен газ динамикасының теңдеуі мен теоремасы.

 5. Геометриялық, кинематикалық және динамикалық ұқсастықтар.

 6. Негізгі термодинамикалық процестер.

 7. Термодинамиканың екінші заңы.

 8. Жылу мен масса алмасу теориясының негізі.

 9. Жылу өткізудің дифференциалдық теңдеуі.

 10. Конвективті жылу және масса алмасудың дифференциалдық теңдеуі.

 11. Сәулелік жылу алмасу.

 12. Конвективті жылу алмасу мен аэродинамикалық процестерді модельдеу.

Әдебиеттер мен ресурстар

1. Гидравлика и гидропривод: Учеб. для ВТУЗов./Под ред. И.Л. Ластоева. ­Москва: МГГУ, 2012. - 520 с.

2.Гидравлика и аэродинамика: Учеб. для ВУЗов./А.Д.Альтшуль, Л.С. Животовский, Л.Г.Иванов. - Москва: Стройиздат, 1987. - 414 с.:ил.

3.Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. - Москва: Наука, 1978. - 847 с.

4.Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике. - Москва: Наука, 1977. - 438 с.

5.Рид Р., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей. пер. с англ. - Ленинград:

Химия, 1971.-704с.:ил.

6. Кутателадзе С.С Основы теории тепломассообмена. - Москва: Атомиздат, 1979. -416 с.

7. Кутателадзе С.С. Анализ подобия в теплофизике. - Новосибирск: Наука, 1982. - 280 с.

8. Теплотехника. /Под ред. И.Н. Сушкина. - Москва: Металлургия, 1973. - 477 с.

Дополнительная:

1. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Вентиляция и кондиционирование воздуха. /Р.В.Щекин, С.М.Кореневский, Г.Е. Бем и др. ­Киев: Будiвельник, 1968. - 288 с.

2.Цейтлин В.Г. Техника измерения расхода и количества жидкостей, газов и

паров. - Москва: Изд. Стандартов, 1981. - 191 с.

3.Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т.l. - Москва: Наука, 1970. - 492 с.

4. Абрамов Ф.А. Рудничная аэрогазодинамика. - Москва: Недра, 1972. - 274 с.

5. Физико-химические методы анализа рудничного воздуха. /Под ред.

О.В.Сенкевич. - Москва: Углетехиздат, 1957. - 426 с.Курстың ұйымдастырылуы


Бұл таңдалынатын арнайы курс. Мұнда көлемі жеткілікті түрде теориялық және тәжірибелік материалдармен қамтамасыз етіледі. Сондықтан арнайы белгілерді білу үшін әдебиет пен анықтама кітаптарына сілтемелер жасалады. Көп көңіл тәжірибелік машықтыққа бөлінеді. Пәнді жақсы түрде игеру үшін ір бөлім бойынша жеке тапсырмалар қарастырылған.

Курсқа қойылатын талаптар

1.Студент сабақ кестесіне сәйкес әр аудиторлық сабаққа талқыланатын тақырып бойынша алдын ала дайындалуы тиіс.

2.Өзіндік тапсырмалар әр студент үшін графикке сай вариант бойынша таратылады. семестр бойынша үлестіріледі.

3.Өзіндік жұмысты тапсыру кезінде теориялық сұрақтарды да толық қамтуы керек.

Өзіндік жұмысты орындау кезінде мынадай тәртіп сақталуы керек: • Тапсырмалар вариант бойынша көрсетілген уақыт аралығында тапсырылуы тиіс. Уақыты өткен кезде тапсырылған тапсырмалар 50% дан төмен бағаланады.

 • Үй тапсырмалары А4 қағаздың бір жақ бетінде орындалып, беттер саны сұрақтардың ретімен қойылуы керек. Сұрақтар мен жауаптардың реті келтірілген жөн. Талапқа сай жасалмаған үй жұмыстары қанағаттанарлық емес бағасымен қайтарылады.

Бағалау саясаты

Өздік жұмыстың сипаттамасы

Үлесі

Білім беру нәтижелері

1.Теориялық сұрақ тапсырмасы (жазбаша)

2.Вариантқа сай есеп шығару (жазбаша)

3.Ауысша жауап

БАРЛЫҒЫ


30%

30%


40%

100%


1,2,34,5,6,7,8,9,10,11,12

1,2,34,5,6,7,8,9,10,11,12

1,2,34,5,6,7,8,9,10,11,12

1,2,34,5,6,7,8,9,10,11,12Қорытынды бағаны есептеу формуласы

Пайызбен берілген минималды бағалар:

95% - 100%: А 90% - 94%: А-

85% - 89%: В+ 80% - 84%: В 75% - 79%: В-

70% - 74%: С+ 65% - 69%: С 60% - 64%: С-

55% - 59%: D+ 50% - 54%: D- 0% -49%: FПән саясаты

Университеттің Академиялық саясатына сәйкес үй жұмыстары мен жобалардың тапсыру мерзімі белгілі жағдайларға байланысты (мысалы, науқас болуы, шұғыл жағдайлар, авария, оқыс жағдайлар және т.б.) ұзартылуы мүмкін. Пәнге қатысты конструктивті сұрақтар, диалог, кері байланыс сабақ үстінде, қорытынды баға шығаруда қолдау табады. Оқытушы қорытынды баға шығарғанда әр студенттің сабаққа қатысуын назарға алатын болады.

«Гидрогазодинамика мен жылу масса алмасу» пәнінің графигі

Аптасы

Тақырып атауы

Сағаттар саны

Максималды ұпай


1

Дәріс (Д1). Кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндеттері. Қолдану облысы. Берілген пәнді зерделеу әдістемесі.

2

-

Тәжірибелік сабақ (ТС). Идеал және нақты газдар заңдылықтарына негізделген тақырыпқа есептер шығару.

1

7


2

Д2. Сұйықтар мен газдардың статикасы мен динамикасы, ағын параметрлерiнiң қозғалыс сипатына асер eтyiн талдау. Сұйық және газ тәрiздi ортаның негiзгi қасиеттерi. Күйдiң негiзгi параметрлерi: қысым, шектi көлем, температура.

2

-

ТС. Жалғасқан сосудтардағы сұйықтың тепе теңдігі.

1

7

3


Д3. Идеал газдар. Менделеев-Клайперон теңдеуі. Бойля-Мариотт, Гей-Люссак и Шарль заңдары. Авогадро заңы. Газ қоспалары. Парциалдық қысым. Дальтон заңы. Идеал газдардың жылу сиымдылығы.

2

-

ТС. Газ қоспасындағы парциалды қысымды анықтау.

1

7

СОӨЖ-1. Газ күйінің негізгі параметрлері (қысым, үлестік көлем, температура және т.б.)

3

8

4

Д4. Тұтас ортаның (сұйықтықтар мен газдар) козғалысы мен тепе-теңдiгiнiң жалпы тендеулерi. Энергия сақталуының жалпы заңы. Сұйық пен газдың тепе-теңдiк теңдеуі. Гидростатикалық қысым (Паскаль заңы). Эйлердiң гидростатика теңдеуі. Массаның сақталуы және ағын үздiксiздiгi теңдeyi.

2

-

ТС. Атмосфералық ауадағы азот пен оттегінің көлемдік үлесін анықтау.

1

7

СОӨЖ -2. Тұтас ортада күштердi үлестiру. Көлемдік және беттік күштер.

3

7

5

Д5. Қозғалыс санының өзгеру заңы және динамика теңдеуі. Тұрақталған ағыс үшін қозғалыс санының гидравликалық теңдеуі. Тұрақталған ағыс кезіндегі идеал сұйықтың элементарлық ағыны үшін Бернулли теңдеуі.

2

-

ТС. Қозғалыстағы сосудтардағы сұйықтың тепе теңдігі.

1

7

СОӨЖ -3. Гидростатикалық қысым (Паскаль заңы). Эйлердiң гидростатика теңдеуі.

3

7

6

Д6. Идеал сұйықтық пен газ динамикасының негiзгi теңдеулерi мен теорема­лары. Л.Эйлердiң идеал сұйыктык динамикасынын теңдеуi. Навье-Стокс теңдеуi.Д.Бернулли теоремасы және оның жеке жағдайлары (изотермиялык және идеал газдың адиабаталык козғалысы).

2

-

ТС. Сұйық ағынының тұрақталған қозғалысы тақырыбына арналған есептер шығару (Үздіксіздік теңдеуі және Бернулли теңдеуі).

1

7

СОӨЖ -4. Сұйықтың (немесе газдың) құбыр бойымен бiр өлшемдi тұрақты және тұрақсыз қозғалысы. Сұйық пен газдың сопло арқылы ағуы. Лаваль соплосы.

3

7

7

Д.7 Сығылмайтын тұтқыр сұйықтық пен газ динамикасы. Ньютондық тұтқыр сұйықтығы. Сұйықтықтар мен газдар тұтқырлығының кинематикалық және динамикалық коэффициенттерi. Ньютондык емес тұтқыр сығылмайтын сұйықтықтардың реологиялык заңдары. Ламинар және турбуленттi қозғалыс. Рейнольдс критерийi.

2

-

ТС. Гидравликалық кедергілер тақырыбына есептер шығару.

1

8

СОӨЖ -5. Ньютондық емес тұтқыр сығылмайтын сұйықтардың реологиялық заңдары.

3

7

Коллоквиум

1

15
ШБ 1
100
Midterm Exam
100

8

Д. Геометриялық, кинематикалық және динамикалық ұқсастық, ұқсастық критерийi. Физикалық процестер ұқсастығы.

2

-

ТЗ. Физикалық процестер ұқсастығы.

1

6

СОӨЖ -6. Тұтқыр сұйықтарың кеуек орта арқылы сүзілуі.

3

6

9

Д. Негiзгi термодинамикалық процестер. Термодинамиканың бiрiншi заңы. Ішкі энергия. Сығылу кеңею жұмысы. Газдардың жылу сыйымдылығы. Термодинамикалық жүйе­лердiң энтропия-параметрi.

2

-

ТС. Газдың ішкі энергиясы тақырыбына есептер шығару (Термодинамиканың бірінші заңы).

1

6

СОӨЖ -7. Политроптық, изохоралық, изобаралық, изотермия­лық және адиабаталық процестер. Жүйенiң жұмысқа қабiлеттiлiгi.

1

6

10

Д. Термодинамиканың екінші заңы. Карно циклы. Термиялық ПӘК.

2

-

ТЗ. Термодинамиканың екінші заңы тақырыбына есептер шығару.

1

6

СОӨЖ-8. Компрессордың термодинамикалық негізі.

3

6

11

Д. Жылу-масса алмасу теориясының негiздерi. Жылу-масса ауысу табиғаты. Жылу алмасудың негiзгi түрлерi..

2

-

ТС. «Термодинамикалық жүйенің жұмыс атқару қаблеттілігі. Энергия» тақырыбына есептер шығару.

1

6

СОӨЖ-9. Үшінші шекаралық шарт бойынша жылу алмасу. Жылу оғаштау.

2

6

12

Д. Жылу өткiзгiштiктiң дифференциалдық теңдеуі. Бастапқы және шекаралық шарттар. Жазык қабырға және кұбыр. Конвективті жылу алмасу және конвективтi жылу беру. (Ньютон-Рихман заңы).

2

-

ТС. Жылу өткізгіштікке есеп шығару.

1

6

СОӨЖ-10. Бу мен газдың соплодан шығуы.

3

6

13

Д. Масса алмасу. Диффузия және жылу өткізу. Масса және жылу беру. Конвективті масса және жылу алмасудың дифференциялдық теңдеуі.

2

-

ТС. I-d диаграммасын ауаның берілген параметрлерін ұстап тұру үшін қолдану. (Энтальпия –ылғал құрамы).

1

6

СОӨЖ-11. Тұрақты қысымда буландыру. Молекулалық диффузия. Фик заңы. Ұқсастық теориясын жылу беруді өрнектеу үшін қолдану.

3

6

14

Д. Сәулелi жылу алмасу. Негiзгi ұғымдар. Сауле шығарудан қopғayғa арналған экрандар. Денелер арасындағы өзара сәулелік жылу алмасу және оның шамасын өлшеу.

2

-

ТС. Сәулелік жылу алмасу тақырыбына есептер шығару.

1

6

15

Д. Аэродинамикалық процестердi және конвективті жылу алмасуды модельдеу. Конвективтi жылу алмасудың гидродинамикамен байланысы. Су мен ауаның. арасындағы жылу-масса алмасу.

2

-

ТС. Тұрақсыз жылу өткізу тақырыбына есептер шығару.

1

8

Аралық бақылау

1

14
ШБ-2
100
Емтихан
100
Барлығы
400

Факультет деканы Сальников В.Г.

Әдістемелік бюро төрағасы Дуйсебаева К.Д.

Кафедра меңгерушісі Базарбаева Т.А.Дәріс оқушы Хазимов М.Ж.

Достарыңызбен бөлісу:


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет