6D020500 – «Аударма ісі» мамандығы бойынша PhD докторантураға қабылдау емтиханының сұрақтарыДата25.04.2016
өлшемі68.27 Kb.
6D020500 – «Аударма ісі» мамандығы бойынша PhD докторантураға қабылдау емтиханының сұрақтары


 1. Мәтіннің ақпараттылығы. Ақпараттың түрлері және аударма.

 2. Аударма бірлігінің түсінігі. Мәтін және аударма. Аудармадағы дайын бірліктер.

 3. Аударма түрлері және олардың ерекшеліктері.

 4. Аудармашы жұмысындағы сөздіктің рөлі. Сөздіктің түрлері. Сөздікпен жұмыс.

 5. Аудармадағы барабарлық түсінігі. В.Н. Коммисаров бойынша барабарлық түрлері.

 6. Аудармадағы сәйкестік түрлері.

 7. Баламасыз лексика, оның болу себептері. Баламасыз лексиканы аудару жолдары.

 8. Аудармадағы грамматикалық трансформациялар түрлері

 9. Аудармадағы лексикалық трансформациялар

 10. Аудармашының тілдік тұлғасы

 11. Жалпы аударма теориясының қалыптасу және даму алғышарттары

 12. Ілеспе аударманың қалыптасу тарихы және ерекшеліктері.

 13. Аударманың алғашқы теоретиктері. Аударманың ғылым ретінде қалыптасуы. Аударма теориясы жеке ғылым ретінде.

 14. Мәдениетаралық коммуникация және аударма.

 15. Аударманың нормалары мен стратегиясы.

 16. Аударманың психолингвистикалық классификациясы.

 17. Аударманың мәдени моделі.

 18. Аударманың психолингвистикалық моделі. Аударма үдерісіндегі есте сақтаудың рөлі.

 19. Қазіргі кездегі аударма. Машиналық аударма және жасанды интеллектті қалыптастыру мәселелері.

 20. Мәтін түсінігі. Мәтіннің құрылымы. Мәтін түрлері. Мәтіннің аудармада берілуі.

 21. Көркем аударманың теориясы мен практикасы.

 22. Аудармадағы семиотикалық аспект.

 23. Аудармадағы прагматикалық аспект.

 24. Аударманың жанрлық-стилистикалық жіктелімі.

 25. Аударматанудағы әдіс-тәсілдер

 26. Сөзбе-сөз аударма. Аудармашының жалған достары.

 27. Аудармадағы трансформацияның түрлері.

 28. Аудармашының кәсіби құзіреттілігінің компоненттері.

 29. Аударматанудың Қазақстанда қалыптасуы мен дамуы

 30. Әртүрлі жанрдағы және стильдегі мәтіндерді аудару ерекшеліктері.

 31. Аудармадағы қысқартып жазудың қалыптасу тарихы.

 32. Аударма үдеріс ретінде. Сипаттау әдістері. Аударма моделінің түсінігі. Аударма теориясының негізгі моделдері.

 33. Аудармашы қызметінің негізгі фазалары.

 34. Аударманың әдістері мен стратегиясы.

 35. Тіл – семиотикалық жүйе ретінде. Лингвистика мен семиотика. Белгі түсінігі. Белгілер түрлері. Семиотикалық жүйе типтері.

 36. Тіл біліміндегі тіл түсінігі. Тілдегі әлеуметтілік пен жекелілік. Қызметтік стиль түсінігі. Жеке тұлға стилі.

 37. Әдеби тіл мен аймақтық тілдер. Жаргон, арго, сленг түсінігі.

 38. Фонетика мен фонология. Олардың зерттеу нысандары мен әдіс-тәсілдері, ара қатынасы.

 39. Морфема. Әлем тілдеріндегі морфема типтері.

 40. Салыстырмалы-тарихи тіл білімі, оның алғы шарттары, басты түсінігі мен негізгі мәселелері.

 41. Тілдің генеалогиялық жіктелісі: тілдердің түп-төркінінің шежіресі теориясы, «язык – тірек» және «тек тіл» түсінігі.

 42. Антикалық тіл білімінің жалпы сипаттамасы.

 43. XVI – XVIIғғ. еуропалық тіл білімі. Пор-Рояль грамматикасы мен оның мәні.

 44. ХІХ ғасырдың І жартысындағы салыстырмалы-тарихи тіл білімі.

 45. XVIII ғасырдың аяғы мен XIX ғасыр басындағы орыс лингвистикалық ой-толғамдары.

 46. А. Шлейхер. Натуралистическое направление в языкознании

 47. Младограмматизм.

 48. Мәскеу лингвистикалық мектебі.

 49. Казан лингвистикалық мектебі.

 50. Функционалдық лингвистика. Прагалық лингвистикалық үйірме.

 51. Глоссематика.

 52. Ленинград (Петербург) мектебі.

 53. Типология нысаны. Оның басқа пәндермен өзара арақатынасы (тіл теориясы, сипаттама тіл білімі, контрастивті тіл білімі, ареальды лингвистика, салыстырмалы-тарихи тіл білімі).

 54. Халықаралық көмекші тілдер. Олардың кластары. Табиғи шығу текті тілдер (ұлт аралық ауызша қарым-қатынас тілдері, койне, пиджиндер, креоль тілдер). Халықаралық жасанды тілдер.

 55. Контрастивті тілдердің пайда болу тарихы, оның қазіргі этаптағы мақсаты мен міндеттері.

 56. Дискурстық талдаудың жаңа бағыттары.

 57. Функционалдық грамматика. Сөйлеу мәдениеті және стилистика мәселелері.

 58. Интерлингвистиканың дербес ғылыми пән екендігі, оның мақсаты мен міндеттері.

 59. Тілдік одақ ұғымы.

 60. Тілдің дивергенциялық және конвергенциялық дамуы.

 61. Ұлттық және халықаралық тілдер.

 62. Тілдер қатынасы теориясы.

 63. Қостілділік және оның түрлері.

 64. Тілдегі универсалия, уникалия және фреквенталия.

 65. Лингвомәдениеттану тіл мен мәдениеттің әр түрлі таңбалық жүйе екендігі, олардың бір-бірімен ұқсас тұстары мен айырмашылықтары.

 66. Психолингвистика, негізгі мәселелер, қазіргі таңдағы даму бағыттары.

 67. Тіл білімдегі когнитивтік бағыт. Аталым теориясы мен когнитивтік лингвистика. Пәні, міндеттері, перспективалар. Тілді игеру философиялық және лингвистикалық мәселе ретінде. Тіл жөніндегі когнитивтік категория мен ғылым.

 68. Әлеуметтік лингвистика. Негізгі мәселелер. Қазіргі таңдағы даму бағыттары. Әлеуметтік лингвистиканың әдіснамалық мәселелері. Әлеуметтік лингвистикалық мәліметтердің шынайлығы.

 69. Теориялық және қолданбалы лингвистика. Даму үрдістері. Тілдік универсалиилер мен тілдік ерекшеліктер.

 70. Тіл білімінің әдіснамасы.

Пайдалануға ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

 1. Теория перевода/ Сдобников В.В., Петрова О.В. – М.:АСТ:Восток-Запад, 2006.- 448.

 2. Жақыпов Ж.А. Аударманы аңдату. Астана, 2004.

 3. Комиссаров В.Н. Теория перевода. М.:Высшая школа, 1990.

 4. Федоров А. Основы общей теории перевода. М., “Высая школа”, 1983.

 5. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. М., “Академия”, 2004–352 с.

 6. Латышев Л.К. Технология перевода. М., “Академия”, 2004 – 320 с.

 7. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. М., “Академия”, 2005– 192 с.

 8. Слепович В.С., Курс перевода, Минск., 2004- 320 с.

 9. Дж.К.Катфорд Лингвистическая теория перевода. М.,2004 – 208 с.

 10. Ю.Сорокин Переводоведение статус переводчика и психогерменевтические процедуры. М., ИТДГК “Гнозис”, 2003. –160 б.

 11. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. М.: 1975

 12. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. М.: 1973

 13. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: Курс лекций. М.: 1999

 14. Миньяр-Белоручев Р.К.Общая теория перевода и устный перевод. М.: 1980

 15. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. М.: Наука, 1988

 16. Алдашева А. Аударматану: лингвистикалық және лингвомәдени. – Алматы: Арыс, 1998. 215 б.

 17. Алпатов В.М. История лингвистических учений. – М., 1998.

 18. Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. – М., 1975.

 19. Березин Ф.М. История русского языкознания. – М.,1979.

 20. Бордович А.М., Гируцкий А.А., Чернышева Л.В. Сопоставительный курс русского и белорусского языков.- Минск, 1999.

 21. Вержбицкая А. Семантические универсалии и описание языков.- М.,1999 

 22. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений. – М., 1978.

 23. Гречко В.А. Теория языкознания М., 2003

 24. Грамматические концепции в языкознании XIX в. – Л., 1985.

 25. Исаев М.К. Нуркенова Г.А. Сопоставительная типология казахского и русского языков. – А.,2000

 26. Кочергина В.А. Введение в языкознании, 2 изд. – М., 1991.

 27. Кочергина В.А. Введение в языкознание. – М., 1987

 28. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987.

 29. Мечковская Н.Б. Структурная и социальная типология языков.- Минск, 1995

 30. Манакин В.Н. Основы контрастивной лексикологии: близкородственные и родственные языки, Киев; Кировоград, 1994

 31. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХХУ. Контрастивная лингвистика. – М., 1989

 32. Ору С. История. Эпистемология. Язык. М.,2000

 33. Общее языкознание / под. Ред. А.Е. Супруна.- Минск, 1995

 34. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.,1996.

 35. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания.-2 изд.-М.,1975

 36. Супрун А.Е. Лексическая типология славянских языков. – Минск, 1993

 37. Супрун А.Е. Принципы сопоставительного изучения лексики // Методы сопоставительного изучения языков

 38. Супрун А.Е. Лекции по теории речевой деятельности. Минск, 1996

 39. Сулейменова Э.Д. Контрастивная лингвистика. А., 1998

 40. Сопоставительный анализ восточнославянских языков / под.ред. а.А. Лукашанца и А.М. Мезенко. – Минск., 2005

 41. Тронский И.М. Вопросы языкового развития в античном обществе. – Л., 1973.

 42. Хрестоматия по курсу «Введение в языкознание». Для студентов филологического факультета / Сост. А.В. Блинов, И.И. Богатырева, В.П. Мурат, Г.И. Рапова. – М.: МГУ, 1996

 43. Хрестоматия по истории русского языкознания / Под ред. В.М.Березина. – М., 1973.

 44. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику. – М.,: РОУ, 1995.

 45. Широков О.С. Введение в языкознание. – М.,1985

 46. Языковая универсалии и лингвистическая типология. – М.: Наука, 1969

 47. Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. – М.: Наука, 1981

Каталог: downloads -> doctorantura
doctorantura -> Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі
doctorantura -> Сұрақтардың тақырыптары Сызықтық автоматты басқару жүйесінің теориясы
doctorantura -> «Экологические особенности агрофитоценоза сои при ресурсосберегающей технологии выращивания на юго-востоке Казахстана»
doctorantura -> Мазмұндама омарова айнұр тұЯҚҚызы қазақстанның индустриалдық-инновациялық даму жағдайында адам ресуртарын басқару
doctorantura -> БАҒдарламасы мамандық бойынша емтихан : «6D070400- есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»
doctorantura -> Мусабеков Айдос Туменбаевич Разработка эффективных компонентов среды для криоконсервации спермы хряков
doctorantura -> Сәулет құрылыс факультеті 6М042100-«Дизайн»
doctorantura -> Ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстағы материалдық нүктенің динамикасы
doctorantura -> «25» тамыз 2014 ж. №1145-п бұйрыққа №6 қосымша
doctorantura -> Даулбаевой Альмиры Нурлановны Динамика изменения концентрации основных загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы города Алматы Структура и объем диссертации диссертация


Достарыңызбен бөлісу:


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет